Debatt
 

Bra tillfälle för mer långsiktighet

Bostadsbristen i Sverige är akut och den kostar i form av utebliven tillväxt. Men även akuta problem mår bäst av lösningar som håller över tid.

Sverige möter globaliseringens och urbaniseringens utmaningar med bostadsbrist. Bostadsbristen finns här och nu och den behöver hanteras. Regeringen har som målsättning att det ska byggas 250 000 bostäder fram till år 2020. Det är en ambitiös nivå sett till hur mycket som byggts de senaste åren.

Det enda positiva med bristen på bostäder är att den sätter bostadspolitiken och stadsplaneringsfrågor i fokus. Att regeringen har höga ambitioner är bra, även om vi ställer oss tveksamma till en del av lösningarna. Att det byggs är helt nödvändigt för att möta exempelvis urbaniseringens utmaningar. Hur byggtakten ska öka, med kvalitet, till lägre pris och på ett sätt som stimulerar till en mer sammanhållen stadsmiljö är svårare att besvara.

Givet det stora behov av bostäder som finns och regeringens politiska ambition så är det ett gyllene tillfälle att sätta långsiktigheten och hållbarheten i fokus. Även om bostadsbristen är här och nu så behöver vi tänka och planera långsiktigt. Stadsplaneringen är helt central för en bra struktur och hållbarhet. Infrastrukturen, i form av gångstråk, vägar och kollektivtrafik, måste finnas med från början. Att rätta till och få dessa delar på plats i efterhand är både svårt och dyrt. Långsiktighet och hållbarhet är extremt viktiga ledord i detta sammanhang. 

Synen på investeringar behöver också förändras. Projektering, planering och byggande är en förhållandevis liten del av livscykelkostnaden. Drift och underhåll är den största kostnaden över tid.  Det som är en besparing idag riskerar att bli en större kostnad om ett antal år. Därför är det viktigt med investeringar i tidiga skeden i projekt.

Bostadspolitiken skulle också den må bra av mer långsiktighet. Det saknas egentligen inte förslag om vad som ska göras för att få fart på byggandet – men det saknas en politisk samsyn om utgångspunkterna. Förmodligen skulle en blocköverskridande överenskommelse om gemensamma, översiktliga och långsiktiga regler vara en av de viktigaste åtgärderna för att höja tempot på bostadsbyggandet. Tills en sådan överenskommelse är på plats får vi hålla till godo med ryckigheter kring exempelvis byggsubventioner och bullerregler. Det är synd.

 

Magnus Höij
Vd, Svenska Teknik&Designföretagen

Bra tillfälle för mer långsiktighet

Presentation

Här publiceras debattinlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar