Gästbloggen
 

Bygg städer för framtiden

Städer är den största drivkraften bakom den globala ekonomin. Enligt konsultbolaget McKinsey svarar 600 städer för 60 procent av den globala bruttonationalprodukten, BNP.

 Här i Sverige representerar de tre största städerna Stockholm, Göteborg och Malmö en stor del av BNP. En högst relevant frågeställning är därför vilka strategier städer kan anta för att planera, bygga och vidmakthålla sig själva som center för innovation och ekonomisk tillväxt.

 Städer har under 5 000 år visat sig vara en oerhört produktiv ekonomisk modell. Skiftet till en urban livsstil möjliggör för miljoner människor runt om i världen att få högre inkomster och större köpkraft.

 Infrastruktur spelar en kritisk roll i en stads framgång, genom att tillgodose energi, vatten, transport, avfallshantering och tillgång till mat och andra varor. Infrastruktur stöttar mer än de grundläggande behoven i en stad; den uppmuntrar kommunikation och interaktion mellan människor – de fundamentala grundbultarna för innovation och framtida ekonomisk tillväxt.

 I dag rör sig människor mot städer av många anledningar, det kan vara jobb, skola, service eller kultur. Men hur kommer framtidens städer se ut? Livskvalitet kommer troligen spela en ännu större roll framöver och faktorer som hållbarhet, energieffektivitet, högkvalitativa bostäder och skolor och hög säkerhet kommer vara krav. Städer kommer vara adaptiva, samarbetsinriktade och alla kommer ha tillgång till service och kollektivtrafik.

 I praktiken kommer framtidens stad bero på vilka beslut vi fattar idag. Hur dagens kronor och ören prioriteras för infrastrukturinvesteringar är en reflektion av samhällets sociala, ekonomiska och miljömässiga värderingar. Frågan för stadsplanerare är hur de ska uppmuntra ekonomisk aktivitet på ett sätt som maximerar samhällsnyttan.

 Ny teknik kan hjälpa städer att utreda hur olika designmöjligheter kan bidra till en mer hållbar stad, som har ett ekonomiskt försprång och högre livskvalitet. För att nå de målen är fyra områden inom infrastruktursatsningarna av stor vikt.

 1. Byggnader som uppfördes för flera decennier sedan kommer fortfarande stå kvar då de är byggda i stål, men med moderna framsteg i uträkningskraft är det nu möjligt att snabbt utvärdera byggnadssystemen och prioritera energieffektiva uppgraderingar. Detta skulle kunna bidra till att rusta upp de nedslitna miljonprogrammen i flera av våra storstäder.

 2. Genom att bygga parker och gröna korridorer i städer kan stormvatten tas om hand och en vackrare och mer hälsosam stadsmiljö skapas. Kuststäder behöver leverera långsiktiga hållbarhetsstrategier som tar hänsyn till den höjda vattennivån och svåra stormar. Simulering genom kraftfull mjukvara hjälper planerare och designers att hitta innovativa och kostnadseffektiva lösningar på problem som dessa.

 3. Transportmyndigheter använder sig också av moderna designverktyg för att snabbt utforska olika trafiklösningar för att kapa restider och minska tätheten i trafiken.

4. Förutom minskade växthusgasutsläpp och mer stabila energikostnader kan energisjälvförsörjning inom städerna från förnybara energislag som sol och vindenergi hjälpa till att minska beroendet av importerad energi.

 Trots de växande teknologiska framstegen är det människor, inte teknik, som skapar en stad. Dagens teknologi stödjer Big Data; städer och företag kan använda data för att skapa och komma med förslag för nya designer som visas i sin nuvarande omgivning eller genomföra analyser för populationstillväxt.

 Med uppkomsten av Big Data och tillgängligheten av avancerad modelleringsteknik är det möjligt att planera och prioritera investeringar i stadsutveckling med ett större mått av förutsägbarhet och uppnå mätbart bättre resultat. Det gör också att alla intressenter, från medborgare till professionella, kan involveras i planeringsprocessen tidigare på ett lättförståeligt sätt.

 

Joachim Dekker, Autodesk Sverige

Bild: Autodesk.Bild: Autodesk.

Presentation

Här publiceras inlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar