Höjd temperatur och sänkt U-värde ifrågasätts

 
  • Flera remissinstanser kritiserar att framtida hus ska byggas för att klara en innertemperatur på 22 grader. foto: Getty Images

    Flera remissinstanser kritiserar att framtida hus ska byggas för att klara en innertemperatur på 22 grader. foto: Getty Images

  • Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier.

    Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier.

  • Sofia Wellander, Boverket.

    Sofia Wellander, Boverket.

Föregående
Nästa
 
Energimyndigheten, Sveriges Byggindustrier och många andra tunga aktörer avstyrker Boverkets nya kravmodell för nära noll-energibyggnader (NNE). 
Även de som stöder Boverkets kravmodell vill ha ändringar.

Över 50 remissvar har inkommit till Boverket efter att remisstiden gick ut den 24 februari. Många kritiserar att framtida hus ska byggas för att klara innetemperaturen 22 grader, att U-värdet ska sänkas kraftigt, vilket kräver bättre isolering, särskiltför småhusen, samt den höga primärenergifaktorn 2,5 som hotar frånluftvärmepumparna.

BBR (B) är kärnan i den nya NNE-regleringen och där finns de tuffaste kraven vid nyproduktion och renovering och BBR (B) ska införas från 2021, enligt planerna.

Boverkets beslutsprocess för BBR (B) kan komma att försenas, bedömer Sveriges Byggindustrier.

– Regeringen har nyligen tillsatt en ny utredning som ska göra en genomgripande översyn av hela plan- och bygglagstiftningen, inklusive Boverkets byggregler (se separat artikel nedan). De har mandat att föreslå stora förändringar. Det gör att ramarna för energikraven i BBR kommer att omprövas före 2021, det vill säga BBR (B) kommer inte att bli aktuell, enligt min bedömning. Vi skickar in våra synpunkter nu men den nya statliga utredningen kan ta initiativ till ändrad reglering, säger Maria Brogren vid Sveriges Byggindustrier.

Boverkets plan var att beslut om BBR (B) skulle tas i januari 2018.Även Skanska tror på förseningar.

– Om två år kanske det kan landa. Då kan vi ha hittat en nivå för BBR B och andra delar av regleringen. Det är sannolikt att Boverkets Byggregler kommer att ändras och revideras flera gånger före 2021, säger Björn Berggren, Energiexpert i Skanska Sverige AB.

Väldigt många remissinstanser är kritiska mot att Boverket i januari reviderade regleringen för normal innetemperatur till 22 grader. De kräver att normal innetemperatur ska sättas till 21 grader.

– Vi anser inte att den rekommenderade innetemperaturen allmänt bör höjas. En höjning från 21 till 22 grader leder antingen till högre energianvändning eller högre byggkostnader. Det är fel sak att göra när reglerna syftar till att spara energi. Däremot kan 22 grader vara relevant för äldreboende, säger Maria Brogren.

Boverket föreslår att U-värdet ska sänkas med cirka 25 procent till 2021.

– Boverket sänker U-värdet, de gör det tuffare och det är ju i princip bra. Men det som händer när Boverket  stramar åt U-värdet väldigt mycket - då påverkas utformningen av byggnaden. För att få så gynnsamma förhållanden som möjligt för U-medelvärdet så driver detta mot att utforma huset som en kub, så att det så lite väggyta som möjligt jämfört med volymen inne i huset, och att minska fönsterytan. Detta påverkar arkitekturen och dagsljusinsläpp. Boverket har inte gjort analysen av hur deras förslag kommer att begränsa byggnaderna, säger Maria Brogren.

I Boverkets kravmodell för nära-nollenergi är primärenergifaktorn av central betydelse. Boverket anger att elförbrukning ska viktas med talet 2,5. Detta höga tal för el leder dock till att uppvärmningssystem baserade på frånluftvärmepumpar får problem att uppfylla kravnivån för energiförbrukningen.

– För mig personligen känns en primärenergifaktor strax över 2 som en bra kompromiss, men 2,5 tror jag är lite för mycket. Men Sveriges Byggindustrier vill avvakta revideringen av Energieffektiviseringsdirektivet innan vi landar i någon siffra, säger Maria Brogren.

I januari meddelade småhustillverkarna att Boverkets förslag till primärenergifaktor hotar frånluftsvärmepumparna. Det är risk att alternativet blir bergvärme för villor, vilket är dyrare.

Boverket står nu inför en utmaning. De har arbetat med regelverket för NNE i många år och de fick dra tillbaks sitt första förslag. Nu får de stark kritik även för sitt andra förslag.

Det är klart att Sverige är skyldigt att införa ett regelverk för förbrukning av energi enligt nära-nollenergikoncept. Men hur ska regelverket utformas?Remissvaren visar att Boverket och Energimyndigheten gör olika tolkningar och energikommissionen och miljövårdsberedningen går också emot Boverket.

Flera remissinstanser påpekar att Boverket föreslagit en primärenergifaktor utan att utreda konsekvenserna i verkligheten för hela landet. Det är ett arbete som bara det kan ta ett år. 

Boverket ger själva ännu inget besked om hur de ska fortsätta.

– Boverket ska gå ut med ny information om NNE-regleringen vecka tio. Vi läser, sammanställer och skapar nu vår strategi för hur vi ska gå vidare, säger Sofia Wellander, projektledare i Boverket för NNE.

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 


 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!