Gästbloggen
 

Låt inte nya regler stoppa återanvändning av flyttbara byggnader

Flyttbara modulbyggnader används för att snabbt få fram tillfälliga lokaler för evakuering av skolor, byggprojekt, expansion av företag eller befolkningsförändringar som sätter tryck på dagis, skolor, studentbostäder och flyktinganläggningar. Branschorganisationen för uthyrningsföretag, Swedish R...

+ Read more

Flyttbara modulbyggnader används för att snabbt få fram tillfälliga lokaler för evakuering av skolor, byggprojekt, expansion av företag eller befolkningsförändringar som sätter tryck på dagis, skolor, studentbostäder och flyktinganläggningar. Branschorganisationen för uthyrningsföretag, Swedish Rental Association (SRA) slår nu larm om att nya byggregler(PBL) kan stoppa en fortsatt användning av flyttbara byggnader.

Flyttbara byggnader ger en snabb och flexibel lösning som anpassas efter varje enskilt behov. Modulerna hyrs ut till olika kunder som har tillfälliga behov av lokaler. De transporteras, monteras, anpassas, förändras och flyttas sedan till nya verksamheter. Uthyrningen ger en snabb, kostnadseffektiv och miljövänlig lösning, återanvändning är bland de klokaste åtgärderna för en långsiktigt hållbar miljö- och samhällsutveckling.

Modulerna har hittills byggts enligt de regler som är aktuella vid tillverkningen. Eftersom de är gjorda för att flyttas är de ofta dyrare att bygga än ett motsvarande permanenthus.

I nya Plan- och bygglagen (PBL) särskiljs inte flyttbara byggnader från nybyggnader. Enligt den nya lagstiftningen ska alla byggnader som ställs upp på ny plats betraktas som nybyggda och uppfylla det senaste regelverket. Det innebär att modulerna nu måste prövas igen mot de aktuella byggreglerna, alltså de som gäller när de flyttas och ställs upp hos en ny kund. Uppfylls inte de aktuella nybyggnadsreglerna måste modulen modifieras, alla förändringar i regelverket sedan förra uthyrningen och uppställningen måste åtgärdas.

Följden blir en orimlig kostnad som direkt drabbar samhällsnyttig verksamhet, bara för att lagstiftaren förbisett att vissa byggnader från början är avsedda för tillfälligt bruk. Att bygga nytt för att efter en kort tid riva och skrota byggnader skulle inte heller vara ett rimligt alternativ till flyttbara byggnader.

Om motsvarande krav skulle gälla för permanenta hus skulle, så fort PBL ändras, kommunala bostadsföretag eller privatpersoner tvingas bygga om alla sina fastigheter enligt nya energi-, brand-, eller utrymmeskrav. Vi tror att de flesta inser hur absurd en sådan tillämpning av retroaktiva krav skulle vara. Jämför även med uthyrning av byggmaskiner, där det finns enhetliga regler inom hela EU. Den säkerhetsnivå som gäller då en maskin sätts på marknaden behöver inte ändras under maskinens livslängd.

En strikt tillämpning av nya PBL innebär att:

· tillfälliga evakueringslokaler inte kan erbjudas inom rimlig tid

· flyttbara lokaler inte kan återanvändas utan kostsam modifiering

· olika verksamheters expansion motverkas

· bostäder och lokaler för demografiska toppar inte kan lösas rationellt

· obebyggd mark inte kan användas i avvaktan på framtida byggnadsplaner.

Swedish Rental har kontaktat Boverket för att uppmärksamma problemet. Det avvisande svar vi fick duger inte. Vi trodde att Boverkets roll var att föreslå författningsändringar som förbättrar bygglovsprocessen och att utreda konsekvenser av föreslagna ändringar. En ofullständig remisshantering borde inte vara en ursäkt för att skjuta ansvaret ifrån sig.

Ändringarna i PBL har skapat liknande problem för tillfälliga bygglov. Caféer, korvkiosker, husvagnar och hotellbåtar måste rivas eller flyttas vilket fått kommunerna att agera. Eftersom Boverket inte prioriterar frågan, hoppas nu Swedish Rental att Socialdepartementet, som är ansvarig för byggnadsfrågor kan föreslå en lösning. Vi är övertygade om nödvändigheten i att hitta förenklingar i bygglovshanteringen vid flyttning och nyuppställning av tillfälliga byggnader, eller lättnader i de byggnadstekniska kraven vid ”nybyggnation” efter flyttning av byggnader som i tidigare prövning uppfyllt gällande krav.

Flyttbara byggnader är en nödvändig del av det moderna samhället, det vore olyckligt om de omöjliggörs som en följd av förbiseende hos lagstiftaren. PBL måste ändras så att den tar hänsyn till syftet med att flytta byggander och förutsättningarna för detta. Det är inte rimligt att modulbyggnader, varje gång de flyttas, måste modifieras för att möta det senaste regelverket för nybyggnader.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"3380","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"178","width":"450"}}]]

Camilla Hensäter, ordförande Swedish Rentals modulutskott och
Leena Haabma Hintze, kanslichef Swedish Rental Association

 

- Read less

Presentation

Här publiceras inlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar