Debatt
 

Nya Slussen blir ett långvarigt provisorium med trafikproblem

Det går inte att genomföra det Slussenprojekt som kommunfullmäktige beslutade om den 21 juni 2010, med en knapp majoritet. Förutsättningarna har ändrats på flera, helt avgörande sätt, så att hela projektet nu måste omprövas.

Beslutet 2010 förutsatte att det skulle finnas en godkänd helhetslösning innan ombyggnaden startade. Om man nu börjar bygga Nya Slussen, innan det finns en godkänd plan och inlösta fastigheter för en bussterminal, kommer bygget att år 2020 fastna i ett halvfärdigt och långvarigt provisorium med stora trafikproblem i en av Stockholms viktigaste knutpunkter.

Eftersom planen för en bussterminal i Katarinaberget stoppats av domstol får bussresenärerna från Nacka och Värmdö nöja sig med en provisorisk terminal ute på Stadsgårdskajen under minst 10 år. Denna provisoriska bussterminal ligger i vägen för den planerade tunneln för Stadsgårdsleden. Detta leder i sin tur till att man inte heller kan bygga de planerade kontorshusen ovanpå tunneln. Den provisoriska Stadsgårdsleden med endast två körfält kommer att leda till stora problem för framkomligheten och förhindrar dessutom en anslutning mot Skeppsbron. Saltsjöbanan kan inte komma fram till Slussen, utan får sin slutstation vid Henriksdal, med bussning till en överbelastad bussterminal på Stadsgårdskajen.

Även om staden gör ett nytt försök med en ny planprocess för en bussterminal i Katarinaberget är det högst osäkert om den klarar samhällets krav på säkerhet mm. En ny planprocess kommer att ta minst fyra år. Och även om den skulle leda till en godkänd plan kan de berörda fastighetsägarna hindra bygget av bergterminalen genom att motsätta sig en ny fastighetsbildning och inlösen av fastigheter.

En kvalificerad analys av läget är att staden aldrig kommer att kunna bygga en bussterminal i Katarinaberget. Därmed kommer hela Nya Slussen aldrig att kunna förverkligas. Frågan är då om staden vill hamna i ett långvarigt provisorium eller om man är beredd att välja en snabbare och enklare lösning, till exempel en etappvis rivning och återuppbyggnad inom ramen för rätten till pågående markanvändning. 

Projektets kostnader överskrider den beslutade budgeten

De beräknade kostnaderna för Slussenprojektet har hela tiden stigit. Enligt exploateringskontorets lägesredovisning i oktober 2014 beräknas den beslutade budgeten om 8 miljarder att överskridas med över en miljard kronor. I deras kalkyl är dock inte alla tillkommande kostnader inräknade, till exempel 400 miljoner för ny avloppstunnel, ersättningar för sprängskador på byggnader och evakuering av boende under byggtiden.

Fullmäktiges beslut 2010 förutsatte också full extern finansiering av bussterminalen och att staten bekostar 880 miljoner för ökad avbördning av Mälaren. Inget av detta är uppfyllt. Därutöver tillkommer stora skadeståndskrav från sakägare i Mälaren.

Tidplanen satt ur spel

I genomförandebeslutet 2010 förutsattes att ombyggnaden skulle starta 2012 och Slussen vara färdig 2018. Ett delmål var att den nya bussterminalen skulle stå klar 2015. Slussenprojektet beräknades då att vara helt avslutat och bebyggelsen färdigställd 2021. Ett halvårs försening av projektet skulle medföra en fördyring om 160 miljoner kronor.

Nya Slussen klarar inte framtida havsnivåer

Detaljplanen för Nya Slussen föreskriver nivån + 1,70 meter (över nollplanet i RH 00) för samtliga kajer. Länsstyrelsens rekommendation för lägsta grundläggningsnivå är + 2,42 meter. Nya Slussens kajer ligger alltså 72 cm under den lägsta nivå som Länsstyrelsen föreskriver för bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt. Det betyder att risken för översvämningar i den Nya Slussen är mycket stor när havet stiger på grund av klimateffekten. Dricksvattnet för två miljoner människor hotas om saltvatten tränger in i Mälaren.

 

Bilden visar hur bygget av Nya Slussen stoppas år 2020 med en provisorisk bussterminal på Stadsgårdskajen, som under lång tid kommer att ligga i vägen för ett färdigställande, enligt en granskning från Plan B.  Underlaget för bilden är stadens modell av Nya Slussen med en inklippt illustration av den provisoriska bussterminalen. Fotomontage: Tor EdsjöBilden visar hur bygget av Nya Slussen stoppas år 2020 med en provisorisk bussterminal på Stadsgårdskajen, som under lång tid kommer att ligga i vägen för ett färdigställande, enligt en granskning från Plan B. Underlaget för bilden är stadens modell av Nya Slussen med en inklippt illustration av den provisoriska bussterminalen. Fotomontage: Tor Edsjö

Nya Slussen får dålig funktionalitet för gång, cykel, kollektivtrafik och biltrafik En stor ny huvudbro (istället för nuvarande två mindre broar) och tre nya signalreglerade T-korsningar (istället för nuvarande klöverbladslösning) ger försämrad framkomlighet för gån...

+ Read more

Nya Slussen får dålig funktionalitet för gång, cykel, kollektivtrafik och biltrafik

En stor ny huvudbro (istället för nuvarande två mindre broar) och tre nya signalreglerade T-korsningar (istället för nuvarande klöverbladslösning) ger försämrad framkomlighet för gång, cykel, buss och biltrafik.

Den provisoriska bussterminalen på kajen har inte tillräcklig kapacitet den närmaste 10-årsperioden, innan T-banan till Nacka är utbyggd. Denna bussterminal ska också ta emot alla resenärer från Saltsjöbanan som får sin slutstation i Henriksdal.  Redan nu krävs förbättrad kapacitet i Slussens bussterminal. T-banan till Nacka beräknas vara klar tidigast 2025. Först då beräknar SL att busskapaciteten i Slussen ska kunna minskas till hälften.   

Nya Slussen har 700 meter cykelfält, som är alltför smala. mellan bilar och bussar. I flera korsningar måste cyklister kryssa sig fram mellan olika filer. Det blir flera hårnålskurvor och en brant backe till nya gång- och cykelbron.

Nya Slussens biltunnel och bergterminalen uppfyller inte normala krav för säkerhet

Den 430 meter långa tunneln för Stadsgårdsleden är projekterad utan skyddande mittvägg mellan körriktningarna, och utan tillräckliga nödutgångar. Tunneln får en fri höjd på bara 4,0 meter istället för 4,5 meter, som krävs för tvåvåningsbussar och stora lastbilar. Mitt i tunneln planeras en signalreglerad T-korsning för trafik mot Skeppsbron.

Den planerade bussterminalen i Katarinaberget skulle ligga 18 meter under Katarinavägen och fem meter under havsytan. Långa gångavstånd och stora nivåskillnader skulle ge längre bytestider och oacceptabla risker vid brand och olyckor.  

Det går att förnya Slussen genom en återuppbyggnad och samtidigt ge bättre plats för gång, cykel och busstrafik

Plan- och bygglagens rätt till pågående markanvändning öppnar för en enklare och snabbare förnyelse av Slussen. Utredningen Slussen plan B visar att en förnyelse, genom etappvis rivning och återuppbyggnad, kan påbörjas direkt efter ett nytt genomförandebeslut i kommunfullmäktige. Den totala byggtiden för plan B är c:a fem år. Under hela byggtiden kan trafiken fungera bra med alla förbindelser som finns idag. Genom en väl genomtänkt etappvis ombyggnad minimeras störningarna. Gående, cyklar, bussar, tunnelbana, bilar och båtar får god framkomlighet både under byggtiden och när förnyelsen är klar. Både Nacka-Värmdö-bussarna och Saltsjöbanan kommer att kunna trafikera Slussen, och få korta och bekväma byten, under hela ombyggnaden. 

Hela granskningsrapporten Slussen plan B finns att läsa på  www.slussen.nu   

 

Tor Edsjö, Arkitekt SAR/MSA

Stellan F Hamrin, Limnolog, fil dr

Lennart Klaesson, Arkitekt SAR/MSA

Richard Murray, Nationalekonom, fil dr 

- Read less

Presentation

Här publiceras debattinlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar