Gästbloggen
 

Rättdömt av Högsta Domstolen!

Högsta Domstolen meddelade nyligen en dom gällande tolkningen av en central bestämmelse i AB 04/ABT 06 nämligen 5 kap 1 § (5 kap 4 § i tidigare utgåvor av AB/ABT). I korthet var det så att en kommun hade handlat upp Peab för att genomföra en maskinentreprenad vid uppförandet av vattenve...

+ Read more

Högsta Domstolen meddelade nyligen en dom gällande tolkningen av en central bestämmelse i AB 04/ABT 06 nämligen 5 kap 1 § (5 kap 4 § i tidigare utgåvor av AB/ABT). I korthet var det så att en kommun hade handlat upp Peab för att genomföra en maskinentreprenad vid uppförandet av vattenverk. Peab å sin sida handlade upp underentreprenörer för att kunna genomföra åtagandet. Inför drifttagandet av vattenverket skulle funktionsprover genomföras. Vid funktionsproven drabbades vattenverket av omfattande vattenskador. Av någon anledning hade en pump slagits på(efter det att Peab hade lämnat arbetsplatsen för dagen). Vatten pumpades in i redan fyllda bassänger, vilket medförde stora skador. Skadorna uppstod på en av Peabs underentreprenader.

Aktuell underentreprenad var försäkrad hos försäkringsbolaget Zürich. Något tekniskt fel kunde inte påvisas. 18 personer hade tillgång och möjlighet att manövrera den aktuella pumpen (varav 14 var knutna till Peabs beställare; kommunen, och resterande 4 personer tillhörde olika entreprenadföretag verksamma på entreprenaden). Det kunde dock inte klarläggas vem som eller varför pumpen slogs på. Vattenmassorna var dock orsak till skadorna. Underentreprenörens försäkringsbolag, Zürich ersatte skadan.

Zürich riktade sedan ett krav gentemot Peab. Peab var i förhållande till underentreprenören att betrakta som beställare. Zürich påstod att skadan berodde på beställaren eller någon som beställaren ansvarade för (d v s Peab, Peabs underentreprenörer eller Peabs beställare; kommunen). Dessutom menade Zürich att ansvaret, i första hand, var strikt, d vs Peab svarade utan att ha varit vårdslösa. Peab menade att AB:s bestämmelser kräver att det måste visas att Peab varit vårdslösa, d v s gjort något som inte kan förväntas av en fackman.

Den aktuella bestämmelsen som tolkats av domstolarna lyder: Entreprenören ansvarar under entreprenadtiden för skada på ej avlämnad del av entreprenaden. Entreprenören ansvarar dock inte för skada på entreprenaden som beror på beställaren (läs Peab i detta fall). Domstolarna dömde olika, tingsrätten ansåg att Peab svarade utan att ha varit vårdslösa. Hovrätten ansåg att det måste visas att Peab i detta fall varit vårdslösa för att ansvara för skadan. Högsta Domstolen kom bl a fram till att byggbranschens standardavtal är avsedda att utgöra ett sammanhängande system. Vid tolkningen av vissa villkor kan det enligt Högsta Domstolen finnas skäl att särskilt beakta entreprenadavtalets särskilda drag; entreprenadavtalet avser ett komplext, omfattande och långsiktigt åtagande med många parter inblandande. Högsta Domstolen menade att såväl sammanhanget som övriga bestämmelser i AB 92 gav stöd för tolkningen att Peab ansvarar under förutsättning att de i någon mån varit vållande till skadan. Det innebär att det måste visas att beställaren på något sätt förorsakat skadan för att ansvara för skada.

inte ansvarade oberoende av vållande. Det innebär att aktuell bestämmelse innebär att det måste visas att beställaren på något sätt förorsakat skadan för att ansvara för skada.

Avslutningsvis är det min uppfattning att Högsta Domstolens slut var riktigt. Det är dock inte konstigt att det uppkommit tvist om den aktuella och viktiga bestämmelsen, den är inte lättolkad! Man ska hålla i minnet att byggbranschens standardavtal används och tolkas i väldigt stor utsträckning av ”praktiker” på området. Det vill säga tekniker, beställare och entreprenörer. Hur stort genomslag Högsta Domstolens dom har i denna yrkesgrupp är kanske mer osäkert. Mot den bakgrunden borde en klargörande revidering av bestämmelsen vara på sin plats nästa gång ett nytt AB/ABT förhandlas fram.

Peter Degerfeldt,
advokat, Landahl Advokatbyrå
peter.degerfeldt@landahl.se

- Read less

Presentation

Här publiceras inlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar