Nyheter

Allt fler tipsar om brott inom byggbranschen

Under 2018 lämnades 205 tips om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen in till Fair Play Bygg. Foto: Getty Images

Antalet inkomna tips till Fair Play Bygg ökade med 45 procent jämfört med 2017.
Under 2018 fick de totalt in 205 tips om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen. Över 82 bearbetade tips om misstänkt brottslighet kunde lämnas vidare till olika myndigheter, varav ett gällde terrorfinansiering och lämnades till Säpo.
Det visar Fair Play Byggs tredje årsrapport. 

Till Fair Play Bygg lämnas tips om misstänkt brottslighet i byggbranschen. Tipsen undersöks och bearbetas för att sedan lämnas över till ansvarig myndighet. De myndigheter som Fair Play Bygg har lämnat de bearbetade tipsen till är: Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen. Två ärenden har även överlämnats till beställare av byggentreprenader. Ett ärende har lämnats till Säkerhetspolisen (Säpo).
Sedan starten 2017 har antalet inkommande tips ökat med 45 procent.
– Jag tror att det beror på att fler känner till oss, vi syns och hörs mera nu än när vi började, säger Peter Leander, projektledare, Fair Play Bygg.

Den vanligaste brottsmisstanken, bland de överlämnade ärendena, är skattebrott genom att avlöna svart arbetskraft. Detta har, under Fair Play Byggs två första år, också varit den enskilt vanligaste brottsmisstanken bland de överlämnade ärendena.
Arbetskraften som pekas ut i dessa tips är i samtliga fall att betrakta som utländsk. Till skillnad från tidigare år bedömer Fair Play Bygg att majoriteten av de misstänkta svartarbetarna, i 2 018 års ärenden, kommer från tredje land, alltså länder utanför EU/EES.

Arbetare från tredje land, som misstänks få svart lön, tycks främst komma från: Ukraina, Ryssland, Uzbekistan, ett flertal latinamerikanska länder samt olika länder på Balkanhalvön.
Misstänkt svart avlönad arbetskraft från andra EU-länder tycks främst komma från: Baltikum, Polen, Bulgarien och Rumänien.

60 av de överlämnade ärendena gällde anställda som avlönats svart. Därefter följde arbetsmiljöbrott (24 stycken),  brott mot utlänningslagen (11),  penningtvätt (9),  olaga hot, (3),  vapenbrott (2),  narkotikabrott (2),  mutbrott (1) och terrorfinansiering (1).
Ett tips kan resultera i misstankar om flera brott. 

Säkerhetspolisen, Säpo, står som mottagare av ett av Fair Play Byggs ärenden. Brottsmisstanken är finansiering av terrorverksamhet. Det utpekade företaget ingår i ett större företagsnätverk, som sedan mitten av 2010-talet begått omfattande ekobrott i byggbranschen. Skatteverket har vid ett flertal tillfällen beslutat att höja skatt och avgifter med mångmiljonbelopp, för företag tillhörande nätverket, varpå dessa bolag har försatts i konkurs och nya företag startats.
 
Misstankarna om terrorfinansiering uppstod då Fair Play Bygg med hjälp av ett säkerhetsföretag analyserade vem eller vilka i nätverket som är att betrakta som faktiska företrädare. Då vi hittade flera tydliga kopplingar mellan det utpekade företaget och företag som tidigare misstänkts ha använts för terrorfinansiering, lämnades ärendet vidare till Säkerhetspolisen.
– Det är det enskilda ärendet som sticker ut mest. Ser man överlag bland våra ärenden så är det en annan sak som utmärker sig och ökar, nämligen många företag med kopplingar till grov kriminalitet och kriminella nätverk. 

Han säger att det handlar om stora företag som återfinns i ända upp första underentreprenörsleden.
–  Det är oroande. Vi ser också att de här företagen får jobb på byggen där byggherren tillhör det offentliga, myndigheter och liknande. Det handlar alltså om skattefinansierad grov brottslighet och då blir det ett stort samhällsproblem, säger Peter Leander. 

Det här är något för politikerna att se över, menar Fair Play och deras ägare. Till exempel vill de införa begreppet arbetsmarknadskriminalitet.
Fair Play Bygg föreslår en organisation med flera olika myndighetskompetenser och med tillgång till sanktionsmöjligheter och flera myndigheters rättsliga tvångsmedel.
Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Ekobrottsmyndigheten är förslag på myndigheter som kan ingå i en sådan organisation. 
Organisationen bör bestå av två delar: en underrättelse- och planeringsdel och en operativ del organiserade i ett flertal relativt små kontrollgrupper. 

– I Norge har man infört så kallade A-krimcenter som jobbar myndighetsgemensamt mot kriminalitet på arbetsmarknaden. Sverige skulle kunna införa något liknande. 
2017 lämnade Fair Play Bygg över 49 ärenden till Skatteverket. Vid en kontroll, i januari 2019, av de 49 överlämnade ärendena, hade, hittills, 26 företag fått höjda skatter och avgifter med totalt 15,4 miljoner kronor. 

Hittils i år har de tagit emot cirka 100 tips, och fortsätter det i samma takt så kommer antalet att vara dubbelt så mycket som under 2018.
– Tyvärr, får jag väl säga, så är det bra underbyggda tips, säger Peter Leander. 

Fakta: Årsrapporten 2018
205 inkommna tips och ärenden. 82 av dessa har lämnats vidare till polis och myndigheter. (2017 var motsvarande siffror 141 tips, varav 55 lämnades vidare och under 2016 106 inkomna tips, varav 42 lämnades vidare.)

Fakta: Fair Play Bygg
Verksamheten inom Fair Play Bygg startades den 19 februari 2016 och syftar till att ge myndigheter relevant information om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen.
Fair Play Bygg drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland. Syftet med projektet, som löper över fem år, är att tillsammans motverka oseriösa och kriminella krafter inom byggbranschen som skapar snedvriden konkurrens genom missbruk av system och bristande säkerhet.
Under tredje året med Fair Play Bygg har projektet fått in över 200 tips och lämnat vidare ett 80-tal bearbetade ärenden till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen.