Nyheter

Bostadsbyggandet lyfter 2014

Något ljusare tider väntar byggbranschen under 2014, enligt en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI). Prognosen visar att bostadsinvesteringarna stiger tack vare ett ökat nybyggande. Men några fler anställningar blir det troligtvis inte.

– Vi är på väg in i en vändning nu. Det råder en världsomspännande lågkonjunktur fortfarande, men i Sverige har det börjat vända uppåt tack vare att ekonomin i USA och Tyskland går bättre, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI.

Prognosen bygger på att politikerna i USA hittar en lösning inom kort och att den globala ekonomin därmed kan fortsätta sin ”magra återhämtning.”

I Sverige är det hushållen som är den största drivkraften under 2013 och 2014 och förklaringen till det är sänkta inkomstskatter, låga bolåneräntor och en förbättrad arbetsmarknad.

Sysselsättningstillväxten kommer därför att stiga något under prognosperioden, men arbetslösheten kommer endast att sjunka marginellt.

– Byggföretagen uppger att de inte avser att anställa fler personer de närmaste månaderna. Det tror vi dämpar sysselsättningsutvecklingen nästa år, eftersom företagen i högre grad kommer att möta den ökade efterfrågan med befintlig personal, säger Johan Deremar.

Bostadsbyggandet vände uppåt i våras och antalet beviljade bygglov visar att det kommer att fortsätta stiga och därför blir den delsektorn den främsta tillväxtmotorn för byggindustrin. Främst är det flerbostadshus man planerar att bygga och län med starka universitetsorter är de där det byggs mest.

– Men trots ökningen är antalet påbörjade bostäder ändå färre under 2014 än jämfört med 2011, säger Johan Deremar.

Ombyggnationerna har däremot minskat sedan 2011 och ser ut att fortsätta minska året ut. De privata lokalinvesteringarna sjönk under första halvåret i år, men nästa år kommer de att stiga igen när flera större projekt påbörjas. De offentliga lokalinvesteringarna kommer att fortsätta öka måttligt i år och under 2014, enligt prognosen.

På anläggningssidan väntas tillväxten på den privata sidan stiga nästa år, tack vara ökade investeringar inom energi- och transportsektorn. Men det offentliga anläggningsbyggandet minskar både i år och nästa år.

– Regeringen har minskat anslagen till vägar och järnvägar, säger Johan Deremar.
Sammanlagt minskar bygginvesteringarna med 1 procent i år, men i takt med att konjunkturen förbättras och bostadsbyggandet ökar vänder i investeringsutvecklingen upp och stiger med 2 procent under 2014. 

Anna Sjöström
[email protected]