Nyheter

Branschen kommenterar budgeten

Antalet platser på ingenjörsutbildningarna ökas med 1 400. Drift och underhåll av järnvägar ökas med 700 miljoner kronor 2013, enligt regeringens vårbudget. Så här kommenterar byggbranschen de åtgärder som finansministern presenterar.

På måndagen presenterade regeringen sin vårbudget. Tillväxten i den svenska ekonomin bromsade in under förra året och väntas bli dämpad under 2013. Det ger en svag arbetsmarknad med stigande arbetslöshet under 2014, spår finansminister Anders Borg.

I samband med vårpropositionen föreslår regeringen ytterligare åtgärder inom utbildning, praktik, infrastruktur och regional utveckling. Totalt satsar regeringen cirka 3 miljarder kronor under 2013 och 2014, varav den större delen i år.

För att motverka att den höga arbetslösheten biter sig fast föreslår och aviserar regeringen nu ytterligare satsningar: 

·     antalet platser inom yrkesvux ökas med 7 000 platser 2013 och 7 000 platser 2014

·     antalet platser inom praktik och arbetsmarknadsutbildning ökas med 8 000 under 2013 och 2014

·     antalet platser på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar ökas med 1 400 platser 2013 och 1 400 platser 2014

·     insatserna för regional tillväxt förstärks och omfördelas så att 40 miljoner kronor satsas 2013 och 40 miljoner kronor 2014

·     medel omfördelas inom infrastrukturområdet vilket ger 700 miljoner kronor ytterligare för drift och underhåll av järnvägar 2013
 

Så här kommenterar byggbranschen vårpropositionen:

Sveriges Byggindustrier:

Skola och utbildning
– Det är bra att regeringen satsar på yrkesvux och yrkesinriktade högskoleutbildningar. Många av de ungdomar som idag har svårt att finna ett arbete saknar tyvärr relevant kompetens. Satsningar på yrkesvux gör det enkelt att få en yrkesinriktad utbildning för de som behöver. Tidigare signaler har varit en neddragning av yrkesvux för att istället satsa på lärlingsutbildning för vuxna. Det behövs rejäla förbättringar av lärlingsutbildningarna inom gymnasieskolan för att de ska ge rätt kompetens och en väg till arbete efteråt. Regeringen har också aviserat att det avsätts ytterligare medel för kvalitetsförbättringar av det arbetsplatsförlagda lärandet och även det är välkommet, säger Lars Tullstedt, ansvarig för kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier.

Infrastruktur
Regeringen ökar anslagen till drift och underhåll av järnvägen med 10 procent 2013.
– Trots denna satsning behöver vi satsa ännu mer i framtiden på drift- och underhåll så att järnvägens kvalitet ökar och Sverige därmed kan öka näringslivets konkurrenskraft, säger Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur Sveriges Byggindustrier.

– Vi välkomnar den satsning som görs och bedömer att den kommer leda till en ökad punktlighet redan under innevarande år under förutsättning att pengarna kommer ut snabbt i produktionen. Vår bedömning är att den snabbaste och bästa effekten uppnås genom att lägga uppdrag till befintliga drift- och underhållskontrakt.  Med satsningen hoppas vi att våra medlemmar inte behöver säga upp kompetenta medarbetare som behövs inom järnvägen för kommande satsningar, säger Lars Redtzer.

Bostadsbyggande
Regeringen konstaterar att en av utmaningarna i politiken framöver är att förbättra förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande, särskilt hyresbostäder.
 – Det är fina ord och vi utgår från att regeringen därför ska genomföra de förslag som Hyresbostadsutredningen lagt fram om en friare hyressättning. Vi välkomnar detta, då kan sjuttio års tvångströja för bostadsmarknaden lösgöras, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier.

Särskild promemoria om skatter
Regeringen föreslår förenklade regler för frivillig skattskyldighet till moms vid uthyrning av verksamhetslokaler. Reglerna upplevs av både fastighetsägare och Skatteverket som krångliga och administrativt betungande. Nu föreslås att ansökningsförfarandet slopas helt och istället ska gälla att frivillig skattskyldighet ska gälla när moms anges i faktura på hyra. Kravet på att hyresgästen stadigvarande ska bedriva momspliktig verksamhet kvarstår. Sveriges Byggindustrier välkomnar förslaget till förenklingar.

När det gäller frivillig skattskyldighet under uppförande av en byggnad vill regeringen tyvärr inte införa några förenklingar. Här behåller man de nuvarande reglerna med bland annat krav på ansökan.
 

Byggnads:

– Det byggs bara 20 000 nya bostäder men det borde vara det dubbla. Utöver nybyggnation krävs det att minst 40 000 bostäder årligen renoveras och energieffektiviseras för att Sverige ska nå klimatmålen 2020 och 2050. Vi är långt från den nivån nu, säger Johan Lindholm.

– Det är talande att man i budgetförslaget nämner ordet energieffektivisering en gång i en proposition på 245 sidor. Det är tydligt att man inte är så värst intresserad av en grön omställning när det gäller bostäder.

– Slutligen så konstaterar regeringen att bostadsmarknaden är i obalans i många kommuner vilket är ett problem för såväl arbetsmarknaden som den högre utbildningen. Trots att de erkänner och ser problemen så väljer regeringen att fortsätta sitta på läktaren istället för att vara ute på spelplanen.
 

Sveriges Ingenjörer:

– Sverige behöver fler ingenjörer med yrkeserfarenhet och fler ingenjörer som tar sin examen, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.

Regeringen avviserar att antalet platser på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar ska ökas med 1 400 platser 2013 och 1 400 platser 2014.

Det kan verka logiskt att utbilda fler ingenjörer, men man glömmer att det är i första hand efterfrågan på yrkesverksamma som tidvis har varit mycket hög. Efterfrågan på nyexaminerade motsvarar ungefär genomsnittet för samtliga utbildningar i SCBs Arbetskraftsbarometer.

– Det vore direkt olyckligt att låta antalet utbildningsplatser styras av tillfälliga toppar i efterfrågan på yrkeserfarna. De som stoppas in ska också komma ut, säger Peter Larsson och förklarar:

Antalet nybörjare till civilingenjörsutbildningarna var till exempel hösten 2002 sju procent fler än 1998, men antalet examinerade på programmet efter åtta år var 12 procent färre. Frågan är hur många fler examinerade ingenjörer näringslivet kan räkna med, om antagningen ökar med 1 400 utan motsvarande ökning av antalet sökande. Kan det rentav bli färre?

– Högskolans ingenjörsutbildningar är helt enkelt inte arbetsmarknadsutbildningar i den mening regeringen tycks föreställa sig, säger Peter Larsson och tillägger:

– Gärna fler ingenjörer, men att tillföra 1 400 utbildningsplatser som en arbetsmarknadsåtgärd motverkar på flera sätt det goda syftet.