Nyheter

Bullerkraven har skärpts

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat fyra domar rörande miljöfrågor för E4 Förbifart Stockholm.

Ett mål gäller vissa frågor rörande tillståndet till bortledning av grundvatten från tunnlar och schakter längs Förbifart Stockholms sträckning. Här har Mark- och miljööverdomstolen ändrat bl.a. de bullervillkor som mark- och miljödomstolen föreskrivit. Bullerkraven har förtydligats och i viss mån skärpts, framför allt avseende stomljud. Vidare åläggs Trafikverket att utreda möjligheterna att utföra åtgärder för att kompensera för påverkan i Sätraskogens naturreservat och Igelbäckens kulturreservat.

De övriga målen gäller buller från tillfälliga hamnar i Norra Lovö, Malmviken och Sätra. Hamnarna anläggs för borttransport av bergmassor från tunnlarna för Förbifarten. Mark- och miljööverdomstolen har prövat vilka regler som ska gälla för buller. Trafikverket ska enligt domarna utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att begränsa bullret från hamnarna innan slutliga villkor beslutas. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt bullervillkor som ska gälla under prövotiden.

Mark- och miljödomstolen i Nacka gav i december 2014 Trafikverket tillstånd enligt miljöbalken till projektet E4 Förbifart Stockholm. Domarna överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som gav prövningstillstånd avseende vissa begränsade frågor. Stora delar av projektet har tidigare prövats av regeringen.

Domarna kan överklagas till Högsta domstolen.