Nyheter

Byggfelsförsäkringen ersätts

Betänkandet ”Rätta byggfelen snabbt! – med effektivare förelägganden och försäkringar” har idag överlämnats till civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Ett stärkt konsumentskydd och en effektivisering av plan- och bygglagen föreslås av utredaren Björn Hedlund.

I utredningen föreslås att nuvarande byggfelsförsäkring tas bort. Istället ska en ny försäkring, kallad åtgärdandeförsäkring, ge ett stärkt konsumentskydd genom att säkerställa såväl snabb utredning som snabbt åtgärdande av eventuella fel. Vidare föreslås en effektivisering av plan- och bygglagen. Detta  ska ske genom införande av begreppet ansvarig entreprenör mot vilken byggnadsnämnden direkt kan rikta sitt föreläggande.

Uppdraget har varit att lämna förslag på vilka som har ett behov av ett ekonomiskt skydd om ett fel eller en skada uppstår på en bostadsbyggnad under den tioåriga preskriptionstiden och hur ett sådant skydd kan utformas.

– Den nuvarande byggfelsförsäkringen har inte fungerat bra för konsumenterna. Konsumenterna har svårt att få ersättning från försäkringen, felen blir inte snabbt åtgärdade och konsumenten hamnar i ett tvåfrontskrig mellan försäkringsbolaget och byggentreprenören. Den har därtill varit besvärlig att hantera administrativt för kommunerna. Annan tillämplig lagstiftning säkerställer inte ett snabbt åtgärdande av felen, säger utredaren Björn Hedlund i en kommentar till utredningen.

– Utredningen föreslår att en ny försäkring utformas på ett för konsumenten bättre sätt. Till skillnad mot idag ska försäkringsbolaget och inte konsumenten utreda eventuella fel eller skador och därefter säkerställa ett snabbt åtgärdande. Eventuella återkrav mellan försäkringsbolag och byggentreprenör eller annan aktör ska hanteras i efterhand. Vi anser även att de så kallade utvecklingsfelen ska omfattas av försäkringen, nu senast gällande de så kallade enstegstätade fasaderna, menar Björn Hedlund.

Försäkringsskyddet föreslås omfatta enskilda konsumenter som köper byggandet av ett småhus (ny-, till- och ombyggnad) samt bostadsrättsföreningar som uppför flerbostadshus. Även vid byggande av fritidshus och ägarlägenheter föreslås försäkringen gälla. Självbyggare och byggnader för hyresrätter omfattas dock inte av förslaget. Åtgärdandeförsäkringen ska  vara obligatorisk om byggkostnaderna övergår 445 000 kr (10 prisbasbelopp, PBB).

Att felen snabbt ska åtgärdas tydliggörs genom att försäkringsbolaget omgående efter anmälan har att påbörja en utredning och att en åtgärdandeplan ska finnas inom tre månader från anmälan.

Försäkringsbeloppet får begränsas till 50 procent av byggkostnaden, dock lägst 445 000 kronor (10 PBB). Självrisken får inte vara högre än 1 PBB för ett småhus eller 5 PBB för ett flerbostadshus. En flexibel försäkring föreslås med möjlighet att välja ett högre försäkringsbelopp och en lägre självrisk.

Försäkringsbolagens återkrav stärks och de ska i sin regress även ta med krav på ersättning till konsumenten motsvarande dennes självkostnadsrisk.

Catharina Olsson-Lindh
[email protected]

De viktigaste förändringarna i förslaget

Konsumenten:
– Försäkringsbolagen, inte byggkonsumenten, utreder omgående felet och skadan.
– Konsumenten får försäkringbolagen som en stark och kompetent partner för att få felen snabbt åtgärdade.
– Försäkringen omfattar även fritidshus och de s.k. utvecklingsfelen.
– Försäkringen kan komma att bli dyrare än idag men det kan motverkas genom flexibiliteten i konsumentens val av försäkringsbelopp och självrisk. Förhoppningsvis kan även försäkringskostnaden begränsas om konkurrensen ökar genom att fler försäkringsbolag tillhandahåller försäkringen.

Försäkringsbolagen:
– 
Får en aktiv och drivande roll vid åtgärdandet. Anmälningar ska utredas omgående.
– De s.k. utvecklingsfelen tillkommer för försäkringsbolagen.
– Större krav kommer att ställas på deras organisation för att möta konsumenterna och för att hantera regresskrav.

Kommunerna:
Får det enklare då de inte behöver bedöma om en byggnad är ett fritidshus eller ett permanenthus. De behöver inte heller granska försäkringsbrev.

Byggbranschen:
Seriösa företag gynnas och de får en mer kompetent motpart i form av försäkringsbolagen.

Färdigställandeskyddet kvarstår
Färdigställandeskyddet lämnas orört i enlighet med direktiven.  

Plan- och bygglagen (PBL) effektiviseras
PBL effektiviseras genom att byggnadsnämnden i vissa fall direkt kan åtgärdsförelägga den ansvarige entreprenören istället för att. som idag. ta omvägen via byggkonsumenten.