Nyheter

Byggherrens ansvar för arbetsmiljön har utökats

Ett nytt regelverk har skapats för hur ansvaret för arbetsmiljön fördelas i byggprojekt.

3 kap 14 § arbetsmiljölagen har i samband med detta upphört att gälla. De nya bestämmelserna innebär att byggherren nu ska beakta arbetsmiljösynpunkter under varje skede av planering, projektering och utförande av byggprojekt.

Byggherren ska också utse en lämplig arbetsmiljösamordnare för såväl planering, projektering som för utförandet av entreprenadarbetet. Såväl samordnaren som byggherren är ansvarig för att uppgifterna blir utförda. Byggherren kan dock överlåta hela sitt ansvar till en ”självständig uppdragstagare”.

En självständig uppdragstagare kan dock i princip endast vara en upphandlad general- eller totalentreprenör. Ansvarsöverlåtelsen måste ha skett skriftligen. Vid delad entreprenad föreligger däremot ingen möjlighet för byggherren att överlåta allt ansvar för arbetsmiljöfrågorna. Den som är ansvarig för arbetsmiljöfrågorna under projekteringen ska utse en byggarbetsmiljösamordnare benämnd BAS-P.

Den som är ansvarig för arbetsmiljöfrågorna under utförandeskedet av arbetena ska utse en arbetsmiljösamordnare benämnd BAS-U. För det fall att byggherren bedriver verksamhet samtidigt på byggarbetsplatsen ska arbetsmiljöfrågorna under entreprenadarbetena samordnas med den befintliga verksamheten.

De nya bestämmelserna började gälla från den 1 januari 2009. Det saknas övergångsregler. Det innebär att projekt som påbörjades före årsskiftet men som alltjämt utförs, måste beakta de nya bestämmelserna. Den som utsågs till samordningsansvarig före årsskiftet och enligt de tidigare bestämmelserna blir inte med automatik ny byggarbetsmiljösamordnare.

Vill byggherren avhända sig ansvaret krävs det att uppdragstagaren (entreprenören) är självständig och att ansvaret flyttas över skriftligen. Med anledning av de nya bestämmelserna har det även tillkommit nya AMA-texter som är anpassade till de nya reglerna.

Avslutningsvis ska också nämnas att vid konsumententreprenader gäller nu som utgångspunkt, till skillnad mot tidigare, att entreprenören är ansvarig för arbetsmiljöfrågorna. Däremot är det inte möjligt att för konsumenten avhända sig ansvaret för arbetsmiljöfrågorna vid delade entreprenader.

Har du någon fråga som du vill få besvarad? Mejla

Nya krönikörer i Byggvärlden

Juristkrönikan hittar du i varje nummer av papperstidningen Byggvärlden. Peter Degerfeldt är verksam på advokatbyrån Landahl Öhrman och skriver i vartannat nummer, i vartannat skriver Johanna Kronlid, chefredaktör för Arbetarskydd och Lag & Avtal.