Nyheter

Därför häver Trafikverket kontraktet med LSAB

Trafikplats Lovö. Illustration: Trafikverket

Trafikverket har beslutat att häva kontraktet med LSAB, Lovön samverkan AB, den entreprenör som bygger tunneldelarna på Lovön. 
Grunden för hävning är kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö.

– Det är en utvärdering som har skett under en lång tid som nu gör att vi landar i det här, säger Johan Brantmark, projektchef för E4 Förbifart Stockholm.
     
Trafikverket har hävt kontraktet med entreprenören LSAB Lovön Samverkan AB (JV Vianini CMC) som haft två tunnelentreprenader i Förbifart Stockholm.
         
– Grunden för hävning är kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö. LSAB brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och leveranserna uppfyller inte kontraktets kvalitetskrav, säger Johan Brantmark.
        
– Trafikverket och Arbetsmiljöverket har under våren uppmärksammat brister i arbetsmiljön på E4 Förbifart Stockholms arbetsplatser ute på Lovön. Bristerna ledde till att Trafikverket, tillsammans med entreprenören, tillfälligt stoppade arbetet i augusti 2018.  
     
Nu väljer alltså Trafikverket att helt avsluta arbetet med LSAB.

– Vårt uppdrag är att bygga bergtunnlarna i E4 Förbifart Stockholm enligt tidplanen, till rätt kostnad och till rätt kvalitet på ett sätt som innehåller kraven på en säker arbetsmiljö. En säker arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan i projektet och efter att ha utvärderat entreprenörens arbetsmiljöarbete under en lång tid har Trafikverket landat i detta beslut. Det är ingen enskild händelse som har gjort att vi hävt kontraktet utan det är en utvärdering som har skett under en lång tid som nu gör att vi landar i det här, säger Johan Brantmark.

Nästa steg är att Trafikverket kommer att göra en ny upphandling av de återstående arbetena. 
Trafikverket kan i dagsläget inte säga vilka tids- och kostnadskonsekvenser detta kommer att få för projekt E4 Förbifart Stockholm, men målet är att fullfölja projektet med en annan leverantör och på det viset minimera tids- och kostnadspåverkan.

– Det är för tidigt att säga vad det här innebär för tidplanen. Vi kommer att göra en utvärdering av hela projektets tidplan men det är en fråga som vi återkommer med senare under våren. Arbetet med att få en ny entreprenör på plats startar omedelbart men när exakt en ny upphandling kommer ske kan vi inte säga i nuläget.

Juridiskt anser Trafikverket att de har rätt att bryta kontraktet med LSAB.

– Rent juridiskt har Trafikverket gjort bedömningen att det handlar om ett kontraktsbrott på grund av bristerna i arbetsmiljön, men om det blir en rättslig process ligger inte hos oss utan entreprenören. Utifrån projektets mål och med hänsyn till skattebetalarnas pengar är det här rätt beslut.

           
FAKTA:

  • Trafikverket och ett konsortium bestående av företagen Vianini Lavori S.p.A och Cooperativa Nuratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa har ingått två entreprenadkontrakt, FSE 302 OCH FSE 308.
  • I dessa entreprenadkontrakt är Trafikverket beställare och konsortiet entreprenör.
  • Avtalet tecknades den 2 augusti 2016 och kontraktssumman är cirka 3, 5 miljarder kronor.
  • Entreprenadkontrakten har för konsortiets räkning övertagits av Lovön Samverkan AB, LSAB, som är generalentreprenör för delprojekt Tunnel Lovö i E4 Förbifart Stockholm.
  • I de två entreprenaderna (norra respektive södra Lovön) ingår det att bygga de två huvudtunnlarna, två tillfälliga hamnar för utlastning av tunnelberg, två arbetstunnlar samt ramptunnlar. Enligt ursprunglig tidplan ska tunnlarna vara klara 2023.
  • Cirka 14 procent av tunnelarbetena är färdiga, vilket motsvarar ungefär 2 kilometer tunnel.
  • Entreprenaderna på Lovön är två av ett femtontal entreprenader i projekt E4 Förbifart Stockholm.