Nyheter

De kan vinna ROT-priset

Frans Schartaus Handelsinstitut uppfördes 1913. Numera finns P A Fogelströms gymnasium här. Foto: Joakim Rådström

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris uppmärksammar ombyggnation i Stockholm och i år tävlar fem projekt om utmärkelsen. De nominerade bidragen till ROT-priset är alla goda exempel på arbeten där byggherren har haft ambitionen att ge byggnaden en förlängd brukstid. Tillsammans med byggentreprenörer och arkitekter har det också för en del av fastigheterna skapats ett nytt sammanhang genom de nya verksamheterna och de människor som dras till dessa.

De nominerade till ROT-priset 2019 är: Stockholms Stadsmuseum, Kv. Grävlingen, Nationalmuseum, Frans Schartau Handelsinstitut, och Nacka Strand No4.

Bidrag 1: Stockholms Stadsmuseum

Fastigheten vid Södermalmstorg har prytt sin plats sedan 1600-talet och har under århundradena bland annat tjänat som skola, kyrka och stadshuskällare. I renoveringen av det anrika landmärket var målsättningen att ta bort spår från tidigare ombyggnationer och att öppna upp planlösningen genom att ta bort förbyggnader för fönster och omvandla kontorsrum till publika ytor. Dessutom var en förbättring av tillgängligheten central, liksom att göra en teknisk uppgradering i form av ny ventilation, nytt värmesystem och ny belysning. Fastigheten är ett byggnadsminne, vilket har inneburit flera avvägningar när ny teknik skulle förenas med det gamla huset – här utgjorde installationen av den nya ventilationsanläggningen den största utmaningen. Hållbarhet har varit prioriterat i detta arbete, vilket bland annat inneburit att 94 procent av allt byggavfall har återvunnits och att byggnadens energiförbrukning har minskat med 50 KWh/kvm.

Beställare: Fastighetskontoret i Stockholm stad
Entreprenör: Serneke Bygg AB
Arkitekt: HOS Arkitekter
Adress: Götgatan 1, Ryssgården, Stockholm

Bidrag 2: Kv. Grävlingen

Demokrati och jämställdhet har varit ledord i renoveringen av Kvarteret Grävlingen på Regeringsgatan och ambitionen har varit att öppna upp det tidigare slutna bankpalatset till en trygg och inbjudande plats för allmänheten. Den karaktäristiska ljusgården inrymmer numer såväl restauranger som co-workingytor och runtom finns kontorsytor med fönster som vetter mot inomhustorget. Halvprivata, privata och allmänna ytor går i varandra och skapar plats för spännande möten. Grunden till den nuvarande fastigheten Grävlingen uppfördes på̊ 1970-talet och år 2002 genomfördes genomgripande ombyggnationer. I arbetet med den senaste renoveringen har den största tekniska utmaningen bestått i att anpassa gatuhöjder till nya entréer och bjälklag. Man har i projektet försökt att behålla mycket av de befintliga materialen och glaspartierna och undvikit att riva där det har varit möjligt.

Beställare: AMF Fastigheter
Entreprenör: Zengun AB
Arkitekt: Equator Stockholm AB
Adress: Regeringsgatan 59, Stockholm

Bidrag 3: Nationalmuseum

Renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum är en av de största omdaningarna av ett statligt byggnadsminne i modern tid. Projektets omfattning och komplexitet har krävt en hög närvaro på plats och tät kommunikation mellan beställare, entreprenörer, konsulter och hyresgästen. Byggnaden har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden både in- och utvändigt och ambitionen har varit att, utöver att uppdatera byggnaden till en fullt modern museifunktion, ta fram och stärka dess ursprungliga originalarkitektur. Balansen mellan att värna ett 150 år gammalt byggnadsminne och att utveckla byggnaden för nya krav har varit en utmaning, de tekniska installationerna har i största mån placerats dolt i byggnaden. Nationalmuseum är nu miljöcertifierat med en beräknat minskad energiförbrukning trots högre klimatkrav och mer klimatiserad yta. För att minska projektets långsiktiga miljöpåverkan har procentandelen avfall som lagts på deponi minimerats till 0,3 procent av byggavfallet.

Beställare: Statens fastighetsverk
Entreprenör: Skanska Sverige AB
Arkitekt: Wingårdhs
Adress: Blasieholmshamnen 2, Stockholm

Bidrag 4: Frans Schartaus Handelsinstitut

Frans Schartaus Handelsinstitut uppfördes 1913 i en tidstypisk nationalromantisk stil och byggnaden ingår i Södermalmssilhuetten. Projektet har inneburit en fullständig upprustning med byte av tekniska system och anpassning för skolverksamhet i ny regi: det nya P A Fogelströms gymnasium. Byggnaden är kulturhistoriskt klassificerad (grönmärkt), vilket innebar begränsningar för vilka åtgärder som fick vidtas i renoveringsarbetet. De byggnadstekniska utmaningarna bestod i att ta tillvara på byggnadens särprägel och historiska värden och samtidigt anpassa den till modern skolverksamhet. De högt ställda miljömålen gav en energieffektivisering med 41,9 procent och i renoveringen har stor vikt lagts vid att välja långsiktigt hållbara och giftfria material. Genom att renoveringen BIM-projekterades kan den digitala informationen om byggnaden användas i den löpande förvaltningen och på så sätt spara stora resurser.

Beställare: Skolfastigheter i Stockholm AB
Entreprenör: Skanska Sverige AB
Arkitekt: Cedervall arkitekter
Adress: Stigbergsgatan 26, Stockholm

Bidrag 5: Nacka Strand No4

Det tidigare kontorshuset i Nacka Strand har byggts om och byggts till för att istället bli bostäder och förskola. Ombyggnaden från kontor till attraktiva bostäder är en del av en större förvandling av Nacka Strand, från att ha dominerats av kontor till att bli en tät, blandad och levande stad. Det befintliga huset uppfördes under tidigt 1990-tal och byggdes ursprungligen för att inrymma två större hyresgäster, bland annat har Telia och Apoteket haft sina huvudkontor i denna byggnad. I fastigheten finns även en förskola och ett garage som är gemensamt för hela området, vilket gör att byggnaden är tillgänglig även för de som inte bor här. En av de stora byggnadstekniska utmaningarna har varit att hantera de olika marknivåerna i anslutning till huset, inte minst med avseende på fasadens nya horisontella stålprofiler och lösningar för håltagning för ventilationsdon.

Beställare: Oscar Properties
Entreprenör: Oscar Properties Bygg
Arkitekt: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter
Adress: Fabrikörvägen 4-10, Nacka