Nyheter

Det går i rätt riktning i USA

Anders Danielsson. Foto: Skanska

De strategiska åtgärder som Skanska har vidtagit inom sin byggverksamhet har gett effekt i samtliga enheter. Det märks tydligast i den europeiska verksamheten i och med kortare orderstockar än i USA, men även den amerikanska verksamheten rör sig i rätt riktning.

Det säger vd:n Anders Danielsson till Nyhetsbyrån Direkt.

– Att det rör sig i rätt riktning i USA märks i projekt vi tagit in efter att vi blivit mer selektiva, säger han.

Inom den europeiska byggverksamheten (utanför Norden) var rörelsemarginalen 3,0 procent i det andra kvartalet (1,2). Byggmarginalen i USA var 1,1 procent i kvartalet (-1,0).

– Orderstockarna är kortare i Polen och Tjeckien. Vi har dåliga projekt i USA som löper på till 2021, påminner vd:n.

Skanska ”kämpar på” med dessa gamla projekt men har inte funnit några nya problemprojekt, säger Anders Danielsson.

Byggmarginalen för den nordiska verksamheten var 4,9 procent i det andra kvartalet (4,5). En löst norsk tvist bidrog till kvartalsresultatet inom byggverksamheten. I den svenska byggdelen minskade rörelsemarginalen till 3,9 procent (5,3). Även i det första kvartalet var rörelsemarginalen lägre än i fjol inom den svenska byggverksamheten. För det första halvåret redovisas en svensk byggmarginal på 3,0 procent (4,6).

– Vi hade stora projekt som avslutades i Sverige i det andra kvartalet 2018. Det gav en ’boost’ åt marginalen som då var väldigt stark. Vi har inte på samma sätt någon sådan effekt i år”, säger Anders Danielsson som inte är orolig för marginalen inom svensk byggverksamhet.

Han lyfter fram att Skanskas byggverksamhet i Sverige och Norden som helhet är bra och stabila.

Skanska hade totalt intäkter om 40,9 miljarder inom byggverksamheten i det andra kvartalet samt en orderingång om 34,6 miljarder kronor. Koncernens orderstock minskade under årets första halvår till 184 från årsskiftets 192 miljarder kronor. Bolaget har talat om en ökad selektivitet i projekt som bolaget tar in i sin orderbok och att lönsamhet ska prioriteras före volym.

Book-to-build på rullande 12 månader ligger kvar något över 100 procent i Norden medan nivån är 89 procent för hela koncernens byggverksamhet, liksom i USA. Europa låg vid halvårsskiftet på 70 procent avseende book-to-build.

I Europa märker Skanska av att brexit-osäkerheten påverkar den brittiska marknaden. Det har sedan ”lång tid” haft en inverkan på det kommersiella husbyggandet och på senare tid har det även märkts av en påverkan på marknaden för anläggningsprojekt, framhåller vd:n.

– Vi har en bra orderstock och levererar fortsatt bra resultat från den brittiska verksamheten, säger Anders Danielsson som samtidigt lyfter fram att det är viktigt för samtliga branscher, inte bara byggindustrin, att brexit får en lösning så snabbt som möjligt.

Nyhetsbyrån DirektSexmånadersrapport, januari–juni 2019 Januari–juni 2019 jämfört med januari–juni 2018:

• Intäkterna uppgick till 80,9 (79,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 3 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (1,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 61 procent. Beslut i rättsprocesser påverkade resultatet positivt om 0,4 miljarder kronor.

• Resultatet per aktie ökade med 65 procent till 6,41 (3,89) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –2,5 (–0,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till –2,8 (31 mars 2019; 0,9) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,6 (0,5) miljarder kronor. Jämförelseperioden inkluderar omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan. Totalt en nettoeffekt om –1,1 miljarder kronor.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 61,9 (71,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 18 procent. Orderstocken uppgick till 184,0 (31 mars 2019; 190,1) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 1,7 (2,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 12 procent.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 10,9 (11,1) procent.