Nyheter

Domstol stoppar Nobel Center

Nobel Center. Bild: David Chipperfield Architects

Mark- och miljödomstolen säger nej till detaljplanen för Nobel Center.
Skälen är att planen innebär påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården, att trafikfrågan inte är löst på ett tillfredsställande sätt och att bygget skulle innebära betydande olägenheter för en grannfastighet.

Domen, som meddelades på tisdagen, kommer att överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av Stockholm stad.

Byggandet av ett nytt Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm har länge varit omtvistat. Byggnaden har beskyllts för att vara överdimensionerad, placeringen på Skeppsholmen har ifrågasatts och trafiklösningarna har inte ansetts tillfredsställande. Flera parter – både privatpersoner, företag och ideella föreningar – har överklagat kommunens byggplaner, och till och med kungen har lagt sig i debatten.

Planerna på ett nytt Nobel center i Stockholm har pågått sedan 2011, och den 25 april 2016 beslutade Kommunfullmäktige i Stockholm att anta detaljplanen.

Kommunens beslut överklagades av ett 40-tal parter till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade dock att inte upphävde planen och flera klagade gick därför vidare till mark- och miljödomstolen.

Förra veckan meddelade Mark- och miljödomstolen genom en dom att de upphäver kommunens beslut om detaljplan för byggande av Nobel Center. Mark- och miljödomstolen har bedömt målet på talan av fem klagande: Fastighets AB Hovslagaren, Fastighets AB L E Lundberg, Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Sveriges Hembygdsförbund.

Domstolens argument för att upphäva detaljplanen är att den innebär påtaglig skada på allmänna intressen i form av berört riksintresse för kulturmiljömiljövården; Stockholms innerstad med Djurgården. Detta då planen bland annat på ett oåterkalleligt sätt bedöms påverka den så kallade läsbarheten avseende Stockholms historiska utveckling som hamn-, sjöfarts- och handelsstad. 

Planen innebär inte heller lämplig markanvändning eller ett varsamt tillägg i denna miljö med dess särskilda kulturhistoriska värden. Domstolen anser även att utredningen inte ger stöd för att möjligheterna att ordna trafik som planen skulle ge upphov till har lösts på ett tillfredsställande sätt.

När det gäller enskilda intressen bedöms planen påverka grannfastigheten Fastighets AB L E Lundberg när det gäller förlust av unik sjöutsikt på ett sätt som det inte har funnits anledning för dem att räkna med på platsen och som går utöver vad de kan anses skyldiga att tåla, trots att detta är en storstadsmiljö.

Domstolen bedömer att ett Nobel Center på Blasieholmen enligt den aktuella detaljplanen skulle få en stor negativ påverkan på motstående allmänna och enskilda intressen, bland annat kulturmiljö, på ett sätt som strider mot plan- och bygglagen och miljöbalken.

– De motstående intressena väger enligt domstolens mening tyngre än de allmänna och enskilda intressen som detaljplanen representerar, det vill säga att bygga ett Nobel Center. Det har därför enligt vår bedömning inte funnits förutsättningar för kommunen att anta detaljplanen och det är därför vi nu upphäver den, säger ansvarig domare Erika Ekman, i en kommentar.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är sista instans i frågan. Ett överklagande kan ske senast den 12 juni 2018.

Enligt stadsbyggnadsborgarråd Jan Valeskog (S) kommer Stockholm stad att överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen. Beslut om prövningstillstånd kommer i så fall fattas under hösten och en dom vara klar under 2019.  

     FAKTA

December 2011: En avsiktsförklaring tecknades mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för byggandet av ett Nobel Center på Blasieholmen vid Nybroviken.

Maj 2013: En internationell arkitekttävling utlystes för byggnadens utformning.

Oktober 2013: Elva förslag presenterades.

April 2014: Det vinnande bidraget presenterades.

4 mars–22 april 2015: Samråd för detaljplan.

27 oktober–24 november 2015: Granskning detaljplan.

25 april 2016: Beslut om antagande av detaljplan för fastigheten Norrmalm 3:43

22 maj 2018: Mark- och miljödomstolen upphäver planen för Nobel Center, efter överklagande.

Källa: Stockholms stad