Nyheter

En lugn chefsmodell

Somliga stressar mer än andra. Platschefer är bland de mest stressade i byggbranschen och nu har forskare tagit fram en antistressmodell. <br></br> — Det är viktigt. Stress leder till sämre beslutsfattande och ökad ohälsa, säger Margaretha Har

Att stressa för mycket får konsekvenser. Det kan leda till sämre hälsa och, om man är chef, ett sämre ledarskap. Platschefer hör till de mest stressutsatta personerna inom byggbranschen. De har ett juridiskt och ekonomiskt ansvar för bygget och de ska också stå till svars om det händer personalen något.

— Sedan tillkommer sådant som att branschen har haft svårt med materialleveranserna under den senaste högkonjunkturen. Det påverkar såklart arbetsklimatet, förklarar Margaretha Hartzell, forskningsassistent och en av forskarna bakom den nya rapporten ”Hållbart ledarskap i byggsektorn”, som de gjort i samarbete med NCC.

Genom att intervjua platschefer och medarbetare på tio byggen och kompletterande enkäter med ytterligare personal har de fått en bild av vilka faktorer som kan leda till ett mindre stressigt klimat.

Konkret handlar det om att en tankemodell med sex punkter tagits fram. Genom att bland annat delegera, vara närvarande, kommunicera på ett bra sätt och ha rätt kompetenser kan platschefernas stress minska.

En av punkterna handlar om vikten av att platschefen har pondus. Varför är det bra?
— Det handlar inte om att en chef ska peka med hela handen. Det handlar om att du kan få medarbetarnas förtroende om du kan lyssna och samtidigt visa att du har kontroll över produktionen och vet vad du gör.

Vilken av dessa punkter ska man börja med?
— Vi har inte riktigt resonerat så. Olika platschefer är bra på olika saker. Men till exempel är det ofta så att unga chefer har en bra teoretisk kunskap men inte så mycket praktisk erfarenhet. Då är det viktigt att vara ute på byggena för att lära sig att kommunicera och se på kompetenserna som finns. Det är bland annat förutsättningen för att kunna delegera effektivt.

Har byggföretagen gjort tillräckligt för att stödja platscheferna?
— Vi har inte haft fokus på det i undersökningen. Men visst finns det mer som företagen kan göra. Flera platschefer berättade för oss att organisatoriska faktorer, som ligger utanför deras kontroll, påverkar ledarskapet, och i förlängningen stressnivån. Det kan handla om administrativa resurser och bemanningen på byggprojekten.

Sex faktorer som motverkar platschefers <br></br> (och i förlängningen medarbetares) stress:

1. Närvaro. Platschefen bör vara ute i produktionen.

2. Produktions- och materialkunskap.

3. Administrativ och juridisk kompetens.

4. Fungerande kommunikation.

5. Pondus.

6. Effektiv delegering.