Nyheter

Enklare bygga tillfälliga bostäder

Inom ramen för migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med syftet att ytterligare möjliggöra byggandet av tillfälliga bostäder. 


– Även om bostadsbristen ska lösas genom permanent byggnation på lång sikt så krävs det också ökade möjligheter till alternativa lösningar på kort sikt,  säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

I lagrådsremissen föreslås att det i plan- och bygglagen, PBL, förs in en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov som ett komplement till permanent byggnation i områden där bostadsbehovet inte fullt ut kan tillgodoses genom ordinarie plan- och byggprocesser. Förslaget innebär en förenkling i förhållande till de möjligheter som redan finns att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov. 

– Även om bostadsbristen ska lösas genom permanent byggnation på lång sikt så krävs det också ökade möjligheter till alternativa lösningar på kort sikt. Lagförslaget är efterfrågat från kommunerna och innebär en viktig förenkling som kommer att underlätta möjligheterna att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Dagens gällande reglering ger begränsa­de möjligheter till lösningar när det gäller bostäder. Mot denna bak­grund föreslås ändringar i PBL som syftar till att hantera en del av behovet av bostäder som inom rimlig tid inte kan tillgodoses ge­nom ordi­narie plan- och byggprocesser.

Förslaget innebär att ett tidsbegränsat bygglov ska få ges för sammanlagt 15 år och möjliggör en effektivare markanvändning. Enligt för­sla­get ska en bedömning göras av om platsen kan återställas och inte av om behovet av åtgärden är tillfälligt, som en­ligt befintlig reglering.

Förslaget är en del av regeringens arbete att genomföra den migrationspolitiska överenskommelsen som regeringen har kommit överens om tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017 och upphöra att gälla den 1 maj 2023.