Nyheter

Får böta för otillåten direktupphandling

Förvaltningsrätten i Karlstad har lämnat bifall till Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift mot Hallsbergs kommun. Foto: Getty Images

Förvaltningsrätten i Karlstad har lämnat fullt bifall till Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift mot Hallsbergs kommun. Upphandlingsskadeavgiften bestäms till ”skäliga” 600 000 kronor, enligt domen.

Hallbergs kommun ingick 2019 avtal om ombyggnation av fastigheten Skördetröskan 4 utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades, anser Konkurrensverket. Kommunen ska betala 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift om domen inte överklagas. 

Konkurrensverket uppgett att ombyggnationen har avropats genom ett skriftligt entreprenadkontrakt som tecknats utifrån gällande ramavtal för byggtjänster och reparationer. Ramavtalet från 2016 avser mindre byggarbeten för att tillgodose återkommande behov av hantverkstjänster av mindre värde. Samtidigt har kommunen förbehållit sig rätten att upphandla större entreprenader separat.

I det aktuella fallet är det, enligt Konkurrensverket, frågan om ett kontrakt som avser en större ombyggnation, med ett kontraktsvärde på cirka 11 miljoner kronor. Entreprenaden är av förhållandevis komplicerad karaktär och innebär ombyggnation under nästan ett års tid. Omfattningen tyder enligt Konkurrensverkets mening på att  avtalet inte kan anses omfattas av ramavtalet utan utgör en ny upphandling. 

  
Hallsbergs kommun motsätter sig bifall till ansökan och anför att kommunen har avropat ett upphandlat ramavtal.  Någon begränsning av avrop till ett visst värde finns inte i ramavtalet, enligt kommunen, som inte heller klassar entreprenaden som ett stort jobb: ”När det gäller byggentreprenader är 11 147 000 kr inte särskilt mycket pengar”

Förvaltningsrätten har, vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet, kommit fram till att upphandlingsskadeavgiften kan bestämmas något lägre än den av Konkurrensverket yrkade upphandlingsskadeavgiften på 800 000 kronor. ”Förvaltningsrätten bestämmer således upphandlingsskadeavgiften till skäliga 600 000 kronor”