Nyheter

Får man bygga på prickmark?

Förra veckan beslutade regeringen att lämna en proposition om det så kallade Attefallshuset till riksdagen. Förslaget om att tillåta komplementhus på 25 kvadratmeter utan bygglov har väckt många frågor. Här är svaren på några av dem.

 

· Innebär förslaget att man får bygga ut sitt hus mer än tillåten byggrätt?

Ja, i propositionen föreslås det att de 15 kvadratmeterna får byggas utöver den angivna byggrätten i detaljplanen.

· Får man bygga både ett komplementbostadshus, en friggebod och en tillbyggnad på 15 kvadratmeter på en och samma tomt?

Ja, om tomten möjliggör detta så får man det.

· Avser förslaget att tillåta att man bygger komplementhuset på prickmark?

Ja, det stämmer. Men under vissa förutsättningar kan kommunen fortfarande neka startbesked om till exempel marken är från ras- eller skredrisk olämplig att bygga på. Om det är närmare gränsen än 4,5 meter krävs grannens medgivande.

· Omfattar förslaget om komplementhus både permanentboende och fritidsboende/sommarstuga?

Ja, förslaget avser både permanentbostäder och fritidshus.

· Krävs det bygglov om tomten ligger inom ett strandskyddat område?

De nuvarande bestämmelserna om strandskydd gäller även för de åtgärder som omfattas av de nya förslagen. Det krävs därför strandskyddsdispens. Dock inträder inte automatiskt krav på bygglov för att åtgärden sker inom ett strandskyddsområde.

· Är det tänkt att även tillbyggnad av en balkong ska kunna omfattas av regelförenklingen?

Balkonger räknas bara i undantagsfall in i byggnadsarean. I sådana undantagsfall är de att betrakta som en tillbyggnad. Då kan den föreslagna bestämmelsen om tillbyggnad på upp till 15 kvm utan krav på bygglov bli tillämpbar.

· Avser de nya reglerna om 15 kvadratmeters tillbyggnad, boyta eller byggyta?

De 15 kvadratmetrarna avser bruttoarea, dvs. det utgår från byggnadens yttermått. Det betyder också att om tillbyggnaden till exempel ska göras i två plan kan den bara täcka hälften så stor markyta.

· Kan man bygga ut 15 kvadratmeter i två våningar?

Ja, om höjden inte överstiger taknockshöjden på bostadshuset så kan man bygga ut 15 kvadratmeter i två plan, fördelat på 7,5 kvadratmeter per plan.

· Kan ett komplementbostadshus byggas med källare?

Ja, om byggnadsnämnden bedömer detta som lämpligt bland annat ur ett geotekniskt perspektiv.

· Vad innebär en anmälan till byggnadsnämnden?

Att begränsa processen till anmälan är ett enklare förfarande än en fullständig bygglovprövning. För åtgärder som kräver anmälan får dessa inte påbörjas förrän anmälan är gjord och byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla vissa grundläggande uppgifter. Vid bedömningen inför startbeskedet kommer nämnden att titta på hur åtgärden förhåller sig till aktuella krav i PBL eller föreskrifter som är meddelade med stöd av PBL.

· Vad skiljer en anmälan till byggnadsnämnden från processen vid en bygglovsansökan?

Enligt förslaget ska det till skillnad från vid en bygglovsprövning inte ske någon övergripande prövning av om byggnaden är lämpligt placerad i förhållande till detaljplan och andra bestämmelser. För de föreslagna åtgärderna finns inte heller något krav på tekniskt samråd eller krav på kontrollansvarig för byggnationen.  

· Hur lång tid tar det att få startbesked?

Det går inte att ange någon exakt tid eftersom detta inte är lagreglerat, men om ritningar och kontrollplan för åtgärden uppfyller normala krav borde byggnadsnämnden kunna ge startbesked snabbt.

· Vad kostar en anmälan?

Kostnaden bestäms av den enskilda kommunen.

Källa: Regeringskansliet