Nyheter

Fastställer dom för verksamhet i Toresta

Mark- och miljööverdomstolen fastställer underinstansens dom att ge NCC Roads AB tillstånd att uppföra en kajanläggning samt bedriva verksamhet i Toresta.

Mark- och miljööverdomstolen justerar dock domen vad gäller bullernivåer och verksamhetstiden.

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat dom i målet om mottagningshamnen i Toresta, där NCC Roads AB vill bedriva verksamhet i form at lagring och bearbetning av bergmassor från Förbifart Stockholm.

Mark- och miljööverdomstolen fastställer underinstansens dom att ge NCC Roads AB tillstånd att inom fastigheterna Toresta 4:1 i Upplands-Bro kommun och Spånga 1:9 i Håbo kommun uppföra en kajanläggning samt att under en period av tio år från det att kajanläggningen färdigställts, bedriva verksamhet.

Mark- och miljööverdomstolen justerar bullervillkoren och inskränker verksamhetstider för krossning och sortering.

Buller från verksamheten i driftskedet får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus. För dagtid på vardagar gäller 50 decibel, nattetid 40 decibel.

NCC Roads AB får ta tillståndet i anspråk innan domen har fått laga kraft.