Nyheter

Full fart för ESS-projektet

Så här kommer anläggningen att se ut år 2024. Bild: ESS

Med en budget på cirka 18 miljarder svenska kronor kommer uppförandet av forskningsanläggningen ESS i Lund att dominera byggmarknaden i södra Sverige.
Om fyra år ska huvuddelen av anläggningen tas i bruk, men först år 2024 väntas samtliga byggnader stå klara.
– Ett oerhört spännande projekt, säger ESS’ byggchef Kent Hedin som tidigare varit inblandad i både Turning Torso och Malmö Arena.

Det blåser en iskall vind när betongarbetarna gjuter bottenplattan till den 600 meter långa acceleratortunneln som ska göra ESS till världens mest kraftfulla neutronkälla.
Här ska man i framtiden med hjälp av så kallad spallation kunna mäta struktur, rörelse och magnetism inom olika forskningsområden eller kommersiella tillämpningar.

Det har varit en lång process att komma till byggstart, men förra året blev miljöprövningen godkänd samtidigt som Strålskyddsmyndigheten gav starttillstånd och det första bygglovet beviljades. I juli inledde Skanska förberedelserna och i september togs det första egentliga spadtaget.
Sedan dess har man fortsatt med markarbetena, dragit in såväl temporär som permanent el, vatten och avlopp samt byggt ett platskontor för 100 personer.

– Just nu ligger vårt fokus på acceleratortunneln där större delen av den, 585 meter, ska bli under jord. Taket på tunneln hamnar i dagens marknivå men sedan lägger vi på fem meter jord, detta på grund av den joniserande strålning som uppstår när tunneln används. Halveringstiden är dock kort och redan efter några timmars vädring ska det gå att vistas i tunneln, säger Kent Hedin som konstaterar att själva bygget i sig är relativt konventionellt men att det färdiga resultatet kommer att bli spektakulärt och uppmärksammat i den internationella forskarvärlden.

Liknande spallationsanläggningar har tidigare uppförts i USA (Spallation Neutron Source, Oak Ridge, Tennessee) samt i Japan (J-PARC, Tokaimura), men eftersom byggtiden för ESS i Lund är så pass lång har man möjlighet att kontinuerligt anpassa anläggningen till de tekniska landvinningar som hela tiden görs.

ESS i Lund ägs av 17 medlemsländer och det innebär att det är många som har åsikter och vill ha inflytande över projektet, och för Kent Hedins del innebär det att han måste hantera de kulturkrockar som av naturliga skäl uppstår.

– Det hela kompliceras av att projektet även innefattar vitt skilda yrkesgrupper som byggfolk, forskare och industrimän. Sen finns det även 38 nationaliteter på plats, så det är en väldigt spännande mix av människor, säger Kent Hedin som byggt upp en ledningsorganisation som består av 25 personer, som till huvuddelen består av svenskar med erfarenhet från internationella projekt och byggprocesser i andra länder. Flera av de anställda i ledningsorganisationen är flerspråkiga men för att underlätta kommunikationen har man valt engelska som arbetsspråk.

Kent Hedin tvekade inte särskilt länge när han fick erbjudande om uppdraget som för hans egen del löper till och med år 2019. Han har tidigare varit med om att bygga Turning Torso samt varit NCC:s projektchef för Malmö Arena, och trivts med att jobba med de riktigt stora byggena.

– Men storleksmässigt och inte minst budgetmässigt finns det inget som kan mäta sig med detta. Vi kommer att spendera sammanlagt 1,84 miljarder euro under tio år och det är såväl en lång tid som en försvarlig mängd pengar, säger Kent Hedin som trots den långa byggtiden har ett relativt tidspressat schema att förhålla sig till.

Den nyligen påbörjade acceleratortunneln ska vara klar år 2017 och senare i vår påbörjar man den andra fasen som består av byggnaden som benämns som target, där protonerna träffar ett elva ton tungt heliumkylt hjul. Dessa ska stå klara till år 2019 och samma sak gäller för experimenthallarna där forskningen bedrivs.

Experimenthallarna kommer att påbörjas senare under hösten 2015 och då innebär det att det är flera projekt som är på gång parallellt. Till det kommer sedan vanliga kontors- och laboratoriebyggnader som ännu inte är upphandlade samt byggarbeten i mindre omfattning, som slutbesiktigas år 2024.

I skrivande stund är finansieringen löst till 97,5 procent vilket innebär att den ekonomiska biten av projektet i stort sett är i hamn, däremot återstår en hel del upphandlingar av olika delprojekt.

ESS AB ett svenskt aktiebolag som ägs av Sverige och Danmark, men organisationen kommer att övergå till en europeisk sammanslutning för forskningsinfrastruktur enligt ERIC-förordningen, vilket innebär att ESS kommer att ägas gemensamt av 17 länder.

Fakta ESS (European Spallation Source):

Byggentreprenör: Skanska

Kostnad: 1,84 miljarder euro (2010 års penningvärde). Sverige och Danmark står för hälften, resten står övriga länder i partnerskapet för.

Driftskostnad: 140 miljoner euro årligen.

Byggnadens längd: 650 meter.

Total yta: 65 000 m2.

Totalvolym: 400 000 m3.

Kuriosa: ESS blir världens första koldioxidneutrala forskningscenter.

Materielåtgång:

50 000 m3 betong.

6 000 ton armeringsjärn.

40 km rör för kyla, luft etc.

2 000 km kablar.