Nyheter

Fyra år lång handläggning kritiseras av JO

Södertälje kommun tog fyra år på sig att handlägga ett tillsynsärende gällande ett misstänkt svartbygge.  2011 kom flera anmälningar in till kommunen,  men handläggningen av ärendet avslutades inte förrän i februari 2016. Något som justitieombudsmannen nu riktar kritik för.

Under perioden den 12 december 2011 till den 15 oktober 2012 kom det in fyra anonyma anmälningar gällande bland annat olovligt byggande och vanskött tomt till samhällsbyggnadskontoret i Södertälje.  JO fick i maj 2015 besked från kommunen att ärendet fortfarande var pågående.

”Samhällsbyggnadskontoret har ett stort antal ärenden vilka rör anmälningar om olovligt byggande och ovårdade tomter. Dessa ärenden är ofta komplicerade och tidskrävande. De kräver noggranna utredningar i sak och förberedelser inför eventuellt ingripande mot en enskild, varför rättssäkerhet i beslut är ytterst viktig”, skrev stadsbyggnadsnämnden i sitt svar till JO.

JO Lars Lindström är kritisk till nämndens långsamma handläggning.

”Ett ärende som gäller en fråga om ingripande mot en enskild ska handläggas skyndsamt. Nämnden fattade beslut i ärendet först den 18 februari 2016. Från det att ärendet inleddes hos nämnden uppgick således handläggningstiden till totalt fyra år och två månader, vilket inte är förenligt med skyndsamhetskravet i 7 § FL (Förvaltningslagen).