Nyheter

Göteborg ökar takten

Karlavagnsplatsen EFTER förändringen. Foto: Tomorrow
Göteborg genomgår sin största förändring i modern tid. Här är några av projekten som ska få Göteborg att växa.

Karlavagnsplatsen

Vad ska byggas? 

Åtta kvarter blandstad på höjden. Cirka 1 900 bostäder i olika upplåtelseformer. Verksamheter och butiker i alla bottenplan. Hotell, restauranger, och kontor. 12 avdelningar förskola. Här planeras för flera höga torn där Karlatornet med 72 våningar har en maxhöjd enligt plan på 260 meter, i dagsläget planeras en byggnad på drygt 245 meter. De övriga höga byggnaderna planeras få 17, 27, 36 och 43 våningar.

I vilket skede är projektet nu?

Planen vann laga kraft 2017-12-18. Karlatornet byggs och förväntas vara klart till 2021.

Varför byggs det på den här platsen?

Det finns ett långsiktigt mål om att omvandla Lindholmen till en attraktiv blandstad enligt bland annat Vision Älvstaden och Göteborgs Stads översiktsplan. Innan planstart var området ett verksamhetsområde för innovation, studier och forskning men med få boende som utnyttjar det goda kollektivtrafiken och läget vid vattnet. Tanken är att de nya kvarteren ska bidra till en ökad stadsmässighet och en stadsdel som lever dygnets alla timmar i större utsträckning än i dag.

Korsvägen

Vad ska byggas? 

Flera projekt är på gång runt Korsvägen som Västlänkens nya station med kringservice. En detaljplan för utbyggnad av Universeum har startats. Pågår också ett planarbete för universitetets expansion. Svenska Mässan bygger om med en stor entré mot Skånegatan intill Scandinavium för att kunna hantera besöksströmmar under Västlänkens byggtid. Planarbete kommer att starta för att pröva en fortsatt expansion av Mässan samt utökning av hotellkapaciteten till 2000 rum genom att bygga ett nytt hotelltorn.

I vilket skede är projektet nu?

Arbete med flera detaljplaner pågår. Beräknas klart: 2026 (merparten).

Varför byggs på den här platsen?

Västlänken behöver uppgång för stationen. Korsvägen ska bli en aktiv plats i en växande innerstad, där det är enklare att gå, cykla, mötas och umgås. Och där biltrafiken tar mindre plats. Med en ny tågstation under mark och nya hållplatslägen för bussar och spårvagnar stärks Korsvägen som knutpunkt för kollektivtrafiken samtidigt som även hela området utvecklas.


Centralenområdet

Vad ska byggas?

Fyra större infrastrukturprojekt tillsammans med utökad innerstadsbebyggelser med ett innehåll av 2000 bostäder och 16 000 arbetsplatser. Men också caféer och restauranger, kulturinstitutioner, aktivitetshus, torg, platser och stråk. Med Västlänken får centralstationen ytterligare fyra spår i en underjordisk station som får tre uppgångslägen. Huvudentrén kommer att ligga i direkt anslutning till Nils Ericsonsterminalen.

I vilket skede är projektet nu?

Utbyggnad och planering. Merparten beräknas vara klart 2035.

Varför byggs det på den här platsen?

Centralenområdet är en central och viktig del av staden. Området har stor potential att utvecklas till en levande innerstadsmiljö med många kopplingar till resten av Göteborg och regionen.

 

Frihamnen

Vad ska byggas?

I nuläget är att det planeras för cirka 9000 bostäder med tillhörande service, en stor stadspark vid vattnet och cirka 15 000 arbetsplatser, i cirka 600 000 kvadratmeter kontor, handel och verksamhetslokaler. Omvandlingen av Magasin 113 till en allmötesplats med kontor och kulturella verksamheter i anslutning till den nya Jubileumsparken blir en av de första profilbyggnaderna i området.

I vilket skede är projektet nu?

Frihamnen är som helhet i ett planeringsstadium där detaljplanearbete är igång i de inre delarna kring Hjalmar Brantingsstråket. Samtidigt pågår byggandet av den första etappen av stadsparken, Jubileumsparken, genom platsbyggande aktiviteter som låter göteborgarna få tillgång till platsen redan nu och medverka i att forma platsens framtid.

Varför byggs det på den här platsen?

Frihamnen är med sitt centrala läge en unik möjlighet att knyta ihop staden över älven och låta innerstaden växa fram här. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet ska ett varierat utbud av boendeformer och mötesplatser skapas som gör Frihamnen till en plats för alla.

 

Masthuggskajen

Vad ska byggas?

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Här kommer det finnas nya verksamheter, torg och många nya bostäder. Det gör också att Linnéstaden och Majorna växer samman med Masthuggskajen och kommer närmare älven. Förslaget innebär cirka 1300 lägenheter samt tillkommande handel, kontor och verksamheter.

I vilket skede är projektet nu?

Detaljplanen är överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandena.

Varför byggs det på den här platsen?

På Masthuggskajen är det nära till vattnet och till den centrala stadens puls. Älven finns ständigt närvarande kopplat till stadsdelens historia. Ett viktigt mål är att knyta samman stadsdelarna och låta staden nå vattnet genom att stadsbebyggelsen kompletteras. Det ska vara enkelt och smidigt att nå ner till älven och kajstråket.

 

Norra Gårda

Vad ska byggas?

I den norra delen, vid Venusgatan och Ullevigatan ska flera nya kontorshus byggas. Det högsta blir City gate med 36 våningar tätt följt av Gårda Vesta som kommer bestå av två huskroppar med 25 respektive 14 våningar. Övriga kontorsbyggnader blir 5 och 16 våningar höga. Ytterligare tre höga kontorsbyggnader planeras söder om Ullevimotet. Även ett hundratal lägenheter, både hyresrätt och bostadsrätt planeras i området.

I vilket skede är projektet nu?

Flera detaljplaner har vunnit laga kraft och några projekt har byggstartat. 

Varför byggs det på den här platsen?

Gårda är en stadsdel som har blivit lite avskuren från resten av staden. Den innehåller såväl bostäder och kontor som gammal bebyggelse. Nu är ambitionen att titta på Gårdas utveckling och se hur stadsdelen både kan utvecklas och vårdas.
 
Av: Samuel Karlsson