Byggprojekt

Greenhouse Sthlm – återbrukat i spetsprojekt

Ulrika Kågström, head of Greenhouse Sthlm development, Electrolux Group och Maria Stridh Wiik, projektchef på entreprenören Skanska.
Ulrika Kågström, head of Greenhouse Sthlm development, Electrolux Group och Maria Stridh Wiik, projektchef på entreprenören Skanska. Foto: Samuel Karlsson

När Electrolux Group bygger till sitt huvudkontor är ambitionerna högt ställda. Med Greenhouse Sthlm tar man sikte på en Noll CO2 certifiering och fokuserar på hållbarhet och livskvalité.
Det blir nytt och gammalt i en unik kombination.

Lite bortglömt, i utkanten av Kungsholmen i Stockholm, ligger området Stadshagen. Det domineras av de stora tegelbyggnaderna som uppfördes 1967 i samband med att S:t Görans sjukhus byggdes. Nu är en stor omvandling av hela området på gång. Nya gator ska anläggas, 1 800 bostäder ska byggas och det ska tillföras grundskola och service. Som ett nav mitt i området ligger Greenhouse Sthlm. Det kommer bli ett helt kvarter med bostäder, service och bolagets tillbyggda huvudkontor.

– Det är väldigt mycket som händer i hela området. Det är en omfattande detaljplan som innehåller väldigt mycket. Men det här projektet är en avgörande pusselbit i hela omvandlingen och det nya kontoret kommer bli som ett landmärke för nya Stadshagen, säger Maria Stridh Wiik, projektchef på entreprenören Skanska.

Översiktsbild på bygget med den nya trästommen framför den befintliga tegelbyggnaden.
Greenhouse Sthlm blir navet i nya Stadshagen. Foto: Samuel Karlsson

75 procent av teglet återbrukas

Electrolux Group flyttade vid millennieskiftet in med sitt huvudkontor i fastigheten som tidigare var ett barnsjukhus. Då valde man att behålla och anpassa fastigheten i stället för att riva och bygga nytt. Nu går man ett steg längre och utvecklar de nya lokalerna med en kombination av gammalt och nytt. Man behåller till stor del de ursprungliga byggnaderna men tillför en ny kontorsdel samt flertalet bostadshus. Det enda som rivits är den gamla entrén och en fasad med tegel som kommer återbrukas. Man lyckades ta vara på cirka 75 procent av teglet som återbrukas på tillbyggnadens fasad. Det motsvarar en besparing på cirka 80 ton koldioxidekvivalenter.

– Det här är ett gigantiskt återbruksprojekt. Ansatsen var att riva så lite som möjligt och återbruka så mycket som möjligt. Den valda vägen att bygga klimatsmart inkluderar en hel del nytänk i stort och smått och ibland får man prova sig fram. Det kräver ett helhjärtat engagemang och ett åtagande både från vår sida som fastighetsägare och utvecklare och från Skanska som entreprenör. Men vi har samma mål och klimatambitioner och tillsammans löser vi utmaningarna som kommer i vår väg, säger Ulrika Kågström, head of Greenhouse Sthlm development, Electrolux Group.

Electrolux gamla entré som nu har rivits.
Den gamla entrén som nu har rivits. Foto: Electrolux Group

Greenhouse Sthlm är ett pilotprojekt

Och ambitionerna är högt ställda. Innan byggnationen drog igång tog Electrolux Group kontakt med SGBC med en förfrågan om att bli pilotprojekt för både kontorstillbyggnaden och bostäderna vid utvecklingen av påbyggnadscertifieringen NollCO2. De blev antagna. Fokus ligger på att uppnå netto noll-utsläpp genom att hålla nere byggnadernas inbyggda koldioxidutsläpp och klimatkompensera genom lokalt producerad el och värme i solcells- och solfångaranläggningen högst upp på taket, energieffektivisera i befintligt bestånd och investera i klimatkompenserade åtgärder.

Enligt preliminära beräkningar kommer man reducera klimatavtrycket med närmare 2 000 ton koldioxidekvivalenter, jämfört med konventionellt byggande. De nya byggnaderna kommer även att certifieras med målet att nå Breeam Outstanding för kontoret och Svanen för bostäderna.

Första etappen av Greenhouse Sthlm

  • Fastighetsägare och utvecklare: Electrolux Group genom Fastighets AB Gångaren 13.
  • Byggentreprenör: Skanska
  • Entreprenadform: Samverkan
  • Generalkonsult: Archus
  • Omfattning: Cirka 85 00 kvadratmeter kontor samt cirka 6 500 kvadratmeter med ett hundratal bostäder.
  • Avtalet med Skanska: Värde cirka 500 miljoner kronor
  • Byggstart: 2022
  • Inflyttning: 2024/2025

I samverkan med Skanska

– Det klimatsmarta byggandet är en väldigt viktig del i projektet. Men vårt scope är mycket bredare än så. Vi vill göra klimatsmarta val mer lättillgängliga för kvarterets invånare och det omfattar inte bara boendet utan även livet i stort som ätande, mobilitetslösningar, lokalt odlade grödor och örter och få ner andelen fossilt material i avfall med mera. Vi tror på att en viktig motor i den nödvändiga klimatomställningen är just att göra de goda valen mer tillgängliga och liter mer attraktiva, fortsätter Ulrika Kågström.

Den första etappen i projektet bygger man i samverkan med entreprenören Skanska och omfattar en tillbyggnad av drygt 8 500 kvadratmeter kontor med gröna gårdar på taken, café, restaurang, butiker och träningsanläggning med pool. Till det kommer 6 500 kvadratmeter med ett hundratal bostäder. Kontorsdelen kommer bli en träbyggnad i nio våningar.

– Det här är ett spetsprojekt för Skanska. Det tillhör inte det vanliga att vi bygger så högt med en trästomme. Det är en viktig erfarenhet för oss och vi lär oss hela tiden nya saker under arbetets gång, säger Maria Stridh Wiik.

Trä från Dalarna i Greenhouse Sthlm

Än så länge är det ett tidigt skede i projektet. Men den som passerar förbi på S:t Görans gatan kan börja ana hur det nya kvarteret växer fram. Några träpelare pekar upp mot himlen och arbetet med att montera stommen är i full gång. Här finns inget utrymme för väderskydd men allt blottat trä och reglar är försedda med ett skyddande membran som ska förhindra att det tränger in något vatten.

Skanska har också tillsatt en speciell resurs med uppgift att löpande kontrollera fukthalten stommen. Det är Byggpartner som är underleverantör av trästommen och den är tillverkad av Setra och där det FSC-märkta träet kommer från de mellansvenska skogarna.

– Det var viktigt för oss att allt trä skulle komma från Sverige för att minimera klimatpåverkande transporter. Även spårbarhet och kravet att skogen ska vara ansvarsfullt odlad och avverkad är viktiga delar av hållbarhetsperspektivet. Därför föll det sig naturligt att välja en stomleverantör där trä kommer från skogen i Dalarna, säger Maria Stridh Wiik.

Den nya trästommen.
Trästommen är tillverkad från skogarna i Dalarna. Foto: Samuel Karlsson

Omfattar totalt 85 000 kvadrat

Det nya kvarteret Greenhouse Sthlm omfattar även ett nytt torg som öppnar upp mot tunnelbaneuppgången och en grön innergård på kontorsfastighetens befintliga låghusdelar. Det kommer bli sedumtak med solcellspaneler och solfångare. Allt för att klimatanpassa byggnaderna och för att uppnå Noll CO2.

Den första etappen som man bygger nu är bara en del i kvarteret som totalt omfattar 85 000 kvadratmeter och ska stå klart 2033. När allt är färdigt räknar man med att 3 000 personer kommer bo och arbeta i kvarteret.