Nyheter

Intensiva byggår väntar vid Centralen

Flygfoto över centralenområdet i Göteborg. Bild: Metro Arkitekter.

Göteborg står inför sin största utveckling i modern historia. 


Mycket ska byggas i området runt Centralstationen. Och då handlar det bland annat om gigantiska infrastrukturprojekt som Västlänken, nya Hisingsbron och en nedsänkning av E45:an. 

Göteborg växer så det knakar som en naturlig följd av den urbanisering som pågår i Sverige. Under de kommande 20 åren ska det byggas för totalt 1000 miljarder samtidigt som befolkningen väntas växa med en tredjedel, enligt beräkningar från Business Region Göteborg.

–  Det är ett enormt tryck i Göteborg. Vi har vuxit från en gammal grå handels- och industristad till Västsveriges viktigaste hub. Enligt prognosen så är det som ett helt Jönköping som ska lyftas in i staden, säger Johan Nyhus (S), kommunalråd i Göteborg med ansvar för trafik och infrastruktur. 

Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, menar att en av de största utmaningarna för stadsplanerarna är att konvertera Göteborg från en bilstad till en stad byggd för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

–  Göteborg är mer utspridd än någon annan stad i samma storlek. Den är med sitt enorma trafiksystem byggd för bilen.Visionen är att hela staden, det vill säga bygga ihop den, låta staden möta vattnet, stärka kärnan och utveckla kollektivtrafiken. 

Ett område som har upplevts som lite ruffigt är det runt Centralstationen och ner mot Gullbergsvass. Området, som sträcker sig från Drottningtorget till Gullbergs strand, kommer att genomgå en enorm ansiktslyftning de närmsta åren.

Det som idag är en av landets hetaste kommunikationshubbar som passeras av cirka 140000 människor varje dag kommer också att bli en av Sveriges intensivaste byggarbetsplatser.

–  Det handlar om en tillkommande yta på 670 000 BTA där vi planerar för 2000 nya bostäder och 8000 nya arbetsplatser. En handfull nya detaljplaner ska tas fram, säger Simon Wallqvist, kommunens projektledare för Centralenområdet. 

–  Det kommer att bli en anhopning med många byggen samtidigt runt Centralen. Logistiken runt Hisingsbron och Centralen blir en utmaning under produktionen, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken, ett av Trafikverkets stora projekt i området.

Utöver Västlänken, som består av både tågtunnel och ny station vid Centralen, är Trafikverket beställare av nedsänkningen av riksväg 45. En ny Hisingsbro ska byggas över Göta älv. Trafikkontoret i Göteborg står som beställare för bron.

Regionens Hus och Jubileumstornet är kontorsprojekt som drivs av Västfastigheter respektive Jernhusen. Det första stora husbyggnadsprojekt som byggstartat i området är Regionens Hus. I somras började entreprenören Skanska att påla. Inflyttning är planerad till 2019.

PROJEKT
1. Hisingsbron 

Trafikkontoret i Göteborg är beställare och Skanska har skrivit kontrakt på en totalentreprenad. Bron blir en lyftbro av stål och betong. Utöver själva bron omfattar projektet även en anläggning för spårvägstrafik, nya vägar och anslutningar, installationsarbeten, maskiner och styrsystem för bron samt rivning av gamla Götaälvbron från 1939. Projektet kommer som mest att sysselsätta 250 personer på Skanska. Byggstart är planerad till januari 2017. Under 2019 kommer bygget att bli allra tydligast. Då börjar man bygga ut över vattnet, och i slutet av 2019 är det tänkt att man ska börja nå Nordstan. Året efter ska biltrafiken släppas på och 2021 är det tänkt att även spårvagnstrafiken ska använda sig av den nya bron. Projektet ska vara avslutat 2022. Bredvid den nya bron planerar fastighetsbolaget Vasakronan att bygga ett större kvarter med bland annat hotell, kontor och ”kulturverksamheter” i tiotalet våningar. Byggherrar i det nya kvarteret är utöver Vasakronan även Platzer. Byggstart 2017.

2. Regionens Hus
Regionfullmäktige tog i februari 2015 beslut om att genomföra projektet ”Nytt Regionens Hus i Göteborg”. Det nya Regionens Hus kommer att bindas ihop med det befintliga stationshuset ”Vita Huset” och bestå av en låghusdel med fem våningar samt ett 15 våningar högt hus. Byggnaden blir arbetsplats för Västra Götalandsregionens administrativa personal, totalt cirka 1 300 medarbetare.  Skanska är upphandlade som totalentreprenör. Västfastigheter står som byggherre. Byggstart ägde rum i juni i år med pålning. Under hösten har mark- och schaktarbeten utförts. Inflyttning är planerad till 2019.

3. Nedsänkning av Götaleden E45 
Götaleden påverkas av planerna på en ny bangårds- och älvförbindelse. Ombyggnaden av E45, Lilla Bommen-Marieholm innebär en nedsänkning av E45 mellan Stadstjänaregatan och Falutorget. Leden sänks ner ca 6 meter längs en sträcka på ca 800 meter. Halva sträckan läggs i tunnel. Vidare byggs två nya trafikmot, Stationsmotet och Falutorgsmotet. Dessutom ska en av broarna i Gullbergsmotet breddas. Projektet är en del av Västsvenska paketet, som är med och delfinansierar nedsänkningen.  I maj 2015 påbörjades den förberedande entreprenaden i Gullbergsvass. Huvudentreprenaden beräknas pågå mellan september 2016 och november 2020. Trafikverket är byggherre och Peab byggentreprenör.

4. Västlänken, station Centralen
Västlänken är en dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg. Den blir cirka åtta kilometer lång, och av dessa kommer drygt sex kilometer att gå i tunnel. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer, bland annat en vid centralen. Tunneln kommer att börja byggas 2018. Trafikverket är byggherre och NCC har upphandlats som entreprenör för etapp Centralen. Planerad trafikstart för Västlänken är 2026.

5. Kvarter ovanpå överdäckning av Götaleden 
Göteborgs kommun finansierar överdäckningen av Götaleden genom att sälja byggrätter ovanpå den. Fyra nya kvarter med kontor och bostäder byggas. Fyra byggherrar: Skanska, Wallenstam, Ernst Rosén och Vasakronan.

6. Jernhusens Jubileumssatsning  i Region City

Region City är en helt ny stadsdel, vid Centralstationen, som omfattar ca 15 olika projekt. Första etappen i området är Jernhusens jubileumssatsning som består av tre delar: Ett jubileumstorn som sträcker sig 20 våningar upp och innehåller en skybar, kontor, mötesytor och stationsnära handel.  Vid tornets fot ligger Jubileumsmshallen, en ny stationsförbindelse som ska leda resenärerna mellan den befintlig stationen och västlänkens mittuppgång. Jubileumsplatsen blir ett torg utanför Centralstation som också utgör första delen i stadsutvecklingsstråket mot Gullbergsvass. Utifrån aktuell planprocess  planeras byggstart för Jubileumstornet  2019. 2021 räknar man med inflyttning för de första hyresgästerna. 
Utbyggnadsordning och intensitet 

2019  Byggnationen av den nya Hisingsbron, nedsänkningen av Götaleden samt Västlänken pågår. Regionens hus planeras att vara klart och kvarteren närmast öster om den nya bron påbörjas. 

2021 Den nya Hisingsbron planeras vara klar och den befintliga Göta älvbron riven. Nedsänkningen av Götaleden är klar och överdäckningen pågår. De första kvarteren på överdäckningen är troligen klara liksom delar av bebyggelsen inom området norr om Centralstationen. Byggnationen av Västlänken pågår.

2025 Den täta innerstaden börjar ta form i Centralenområdet i takt med att bebyggelsen norr om Centralstationen färdigställs liksom byggnaderna ovanpå överdäckningen och runt den nya Hisingsbron. Tågen har börjat trafikera Västlänkens nya järnvägsspår till Centralstationen medan tunnelarbete fortfarande pågår i de västliga delarna av Centralenområdet. Byggnation av Bangårdsförbindelsen pågår. 

2035 Centralenområdet bedöms kunna vara utbyggt i enlighet med strukturplanen. 

Källa: Stadsutvecklingsprogram 2.0 mars 2016, Göteborg stad