Nyheter

Ja till studentbostäder i Albano

Flygperspektiv över Albano från norr. Bild: Stockholms universitet

Mark- och miljööverdomstolen har i godkänt detaljplanen för Albano och Norra Djurgården som bland annat innehåller drygt 1 000 student- och forskarbostäder.

Stockholms kommun antog detaljplanen i december 2013, men beslutet överklagades av bland annat ett företag i det aktuella området.
Företaget anförde bland annat att det helt saknas en redovisning av planens konsekvenser för fastigheten och detaljplanen omöjliggör angöring av långa fordon till bolagets fastighet och den föreslagna in- och utfarten mot Roslagsvägen utgör en trafikfara.

I juni förra året upphävdes detaljplanen av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Mark- och miljödomstolen menade att det inte tillräckligt tydligt framgick av planen hur in- och utfarten till fastigheten, som inte ingår i planen men som kringgärdas av det planlagda området, ska utformas.
Domen överklagades av Stockholms kommun.
Och kommunen får nu rätt i mark- och miljööverdomstolen, vars dom inte går att överklaga.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det klart och tydligt går att utläsa av planhandlingarna att planförslaget inte ändrar något förhållande som påverkar in- och utfarten till den kringgärdade fastigheten eftersom detaljplanen överensstämmer med markanvändningen enligt den plan som gäller sedan tidigare, den så kallade Norra länken-planen.
Mark- och miljööverdomstolen anser att det inte heller finns något annat hinder mot planen och bifaller därför Stockholms kommuns överklagande.

I planförslaget ingår cirka 1000 – 1200 student- och forskarbostäder inom området.
– Det är ett efterlängtat besked vid Stockholms universitet att Mark- och miljööverdomstolen beslutat godkänna detaljplanen för Albano. Nu kan vi på allvar påbörja arbetet att skapa ett nytt universitetsområde. Det behövs för att kunna utveckla och expandera både vår forskning och vår utbildning, säger Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding, i ett pressmeddelande.

– Ett positivt besked! Det här innebär att vi kan knyta universitetsområdena närmare varandra, skapa synergieffekter på sikt och stärka såväl KTH:s som de övriga universitetens utveckling. Men det är också viktigt för hela Stockholmsregionens utveckling som en motor för innovation, nydanande forskning och kompetens, säger Peter Gudmundson, KTH:s rektor.
Mark- och Miljööverdomstolens utslag innebär att projekteringsarbetet kan ta ny fart inför byggstart nästa år.

Bakgrund:

Stockholms universitet och KTH växer och utvecklas. Därför har de båda universiteten tillsammans med Stockholms stad och Akademiska Hus sedan år 2002 planerat för nya lokaler på både kort och lång sikt i Albano. Området är den sista stora markreserv som finns tillgänglig för en sammanhängande utveckling av huvudstadsuniversiteten.

Albano blir en plats för forskning och högre utbildning med utvecklade förutsättningar för de möten och samarbeten över ämnes- och institutionsgränser som är del av en modern utbildnings- och forskningsmiljö.

Idag består Albano av en grusplan mellan Roslagsbanans banvall och Roslagsvägen i höjd med Kräftriket.

Stockholms u niversitet har för närvarande permanenta och tillfälliga lokaler i Frescati, Kräftriket, AlbaNova och vid Sveaplan.

 

Aktörer:

Planägare: Stockholms stad

Byggherre: Akademiska Hus (universitetslokalerna), Svenska Bostäder (student- och forskarbostäderna)

Hyresgäster: Stockholms universitet och KTH

Arkitekter: BSK Arkitekter, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, Christensen och Co Architects (DK)

Källa: Stockholms universitet