Nyheter

Kammarrätten fortsatt kritisk

Kammarrätten har yttrat sig över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om krav på amortering av nya bolån.

Kammarrätten, som vid två tidigare tillfällen yttrat sig när det gäller frågan om amorteringskrav, vidhåller den tidigare framförda kritiken mot att en myndighet får meddela föreskrifter av det här slaget.

– Det är uppenbart att Finansinspektionen ges ett vagt mandat med mycket stort tolkningsutrymme, samtidigt som effekterna av amorteringskraven går långt utanför myndighetens tillsynsområde, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson i en kommentar.

Kammarrätten pekar i sitt yttrande på att det måste ställas höga krav på hur Finansinspektionen hanterar denna fråga. Precis som kammarrätten tidigare har påtalat kräver frågan ytterligare utredning ur ett bredare perspektiv. Det är, som Finansinspektionen anger i sitt förslag, viktigt att följa upp föreskrifterna efter en tid, men detta kan aldrig ersätta ett bra grundarbete där viktiga samhällsaspekter har utretts noga på förhand. 

– Jag blir bekymrad över att regleringen av amorteringskrav hanteras som en testballong på det här sättet, det handlar ju trots allt om enskilda hushålls eko­nomi. Det hade naturligt­vis varit både tryggare och mer rättssäkert att utreda detta ordentligt från början inom ramen för en lagstiftningsprocess, säger Stefan Holgersson.