Nyheter

Kristdemokraterna

1. Vilken valfråga är viktigast för er när det kommer till bostadsbyggandet?

2. Hur ska ni göra det lättare för unga att komma in på bostadsmarknaden?

3. Tycker ni att amorteringskravet i sin nuvarande form bör ändras? Motivera varför/varför inte.

4. Vilka åtgärder vill ni se för att minska antalet olyckor inom byggbranschen?

5. Hur ska kompetensbristen inom byggbranschen lösas?

6 Bostadsmarknaden är i gungning och bostadsbyggare har svårt att sälja sina nyproducerade bostäder. Hur kunde det bli så? 

7 Och hur ska trenden brytas?

8. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att byggbranschen ska bidra till att Sverige ska nå klimatmålet år 2045?

9. Hur ser ni på reavinstskatten i dess nuvarande form?

10. Avsluta meningen på valfritt sätt: ”Om två år hoppas jag att…”

1. Det finns stora grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden samtidigt som rörligheten på bostadsmarknaden är svag på grund av flyttskatterna. Många hänvisas till ett boende som inte passar dem. Det här problemet har vuxit med regeringens införda kreditrestriktioner. Dessa måste tas bort. För att öka rörligheten på bostadsmarknaden vill vi ta bort det skärpta amorteringskravet och taket för uppskov på reavinstskatten. Räntan på uppskovet ska kunna skjutas på framtiden så länge man är kvar på den ägda bostadsmarknaden. Det behövs också mer tillgänglig mark så att det kan byggas mer och en social bostadspolitik där bostadsbidraget är en central del.

2. En ökad rörlighet frigör de billigaste lägenheterna i befintligt hyresbestånd. Men unga behöver också ha möjlighet att komma in på den ägda marknaden, därför föreslår vi en möjlighet till bosparande och hyrköp som boendeform.

3. Ja det senaste förstärkta amorteringskravet bör tas bort då det har höjt tröskeln till  bostadsmarknaden alldeles för mycket.

4. Ökningen av de allvarliga arbetsplatsolyckorna, dödsolyckorna, är en yttersta konsekvens och en tragisk indikator på brister i arbetsmiljön. Vi anser att Arbetsmiljöverket behöver arbeta mer förebyggande än vad som görs idag.

5. Yrkesutbildningarnas status behöver stärkas för att fler ungdomar ska välja dem. Vi vill införa en tvåårig yrkesutbildning som kompletterar de treåriga yrkesutbildningarna. I den tvååriga yrkesutbildningen fokuserar man mer på yrkesämnet vilket minskar utslagningen och främjar en yrkesidentitet. Vi vill också framhäva utvecklingen av lärlingsprogram som kopplas till de yrkesinriktade gymnasieprogrammen. Lärlingsprogram under gymnasieutbildningen ger både erfarenheter och kontakter i arbetslivet, något som underlättar övergången till arbetslivet.

6. Vi har bostadsbrist, med stora grupper som saknar ekonomiska förutsättningar att komma in på den ägda bostadsmarknaden och inte heller har råd med en nyproducerad hyresrätt. De utökade kreditkraven har ribban alldeles för högt finansiellt.

7. Vi vill utöver att ta bort det skärpta amorteringskravet ta bort taket för uppskov på reavinstskatten. Även räntan på uppskovet ska kunna skjutas på framtiden så länge man är kvar på den ägda bostadsmarknaden. På det sättet kan rörligheten öka.

8. Vi måste främja en hushållning med resurser och premiera materialval utefter dess hållbarhetsprestanda och avtryck. Det finns också anledning att bevaka på vilket sätt transporter kan reduceras under byggnation. De landvinningar som gjorts genom ett utökat industriellt byggande visar hur ett helhetstänk som planeras för byggnationen sparar både pengar och onödiga inslag.

9. Vår bild är att det inte främst är storleken på skatterna som är problemet, utan tidpunkten när de tas ut. Vi vill att taket för uppskov på reavinstskatten tas bort om man köper ny bostad. Även betalningen av räntan på uppskovet ska kunna skjutas upp tills man inte längre äger en bostad.

10. … våra Kristdemokratiska bostadsreformer har fått genomslag och att rörligheten på bostadsmarknaden ökad och byggandet åter tagit fart.