Nyheter

Lugnare ökningstakt för byggstarterna

Bostadsbyggandet ökade i mars. Bild: Gettyimages
Bostadsbyggandet ökade i mars. Bild: Gettyimages

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade under mars, enligt Byggfaktas byggstartsindikator. Men endast med åtta procent, vilket är den lägsta årliga ökningstakten sedan sommaren 2020.

Mellan mars 2021 och mars 2022 ökade byggstartsindikatorn med åtta procent.

– Byggstarterna ökade även under mars, enligt Byggstartsindikatorn. Men ökningstakten har avtagit. Antalet pågående projekteringar tyder visserligen på att byggandet kommer att fortsätta öka men osäkerheten kring konjunktureffekterna av kriget i Ukraina, de stigande räntorna och högre materialkostnader talar för att det kommer en inbromsning, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, steg under mars med 0,7 procent, vilket är lägre än förra månadens nedreviderade 1,0 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 8,2 procent, också det lägre än förra månaden.

Framför allt bostadsbyggandet

Som tidigare är det främst bostadsbyggandet som ökar. Under mars steg bostadsindikatorn med 1,0 procent jämfört med nedreviderade 0,9 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 12,1 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 14,2 procent för december.

 – Bostadsbyggandet fortsätter öka, till stor del är det dock kostnadsökningarna som driver snarare än byggvolymen. Antalet pågående bostadsprojekteringar har ökat snabbt den senaste tiden och stigande bostadspriser driver på. Men å andra sidan finns det flera faktorer, som en begynnande konjunkturdämpning och högre räntor, som kan tänkas hålla tillbaka bostadsbyggandet framöver, säger Tor Borg.

”Kommer att plana ut”

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, det vill säga förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med faktorprisindex för bostadsbyggande så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

– Utfallet i den senaste byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att plana ut strax över 60 000 bostäder under 2022, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg under mars med 0,2 procent, och har nu ökat varje månad sedan juli. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 2,7 procent högre, en tydlig uppgång sedan föregående månader.

– Byggandet utanför bostadssektorn har vänt uppåt under hösten och vintern. Framför allt är det byggandet inom industrisektorn som lyft. Nu senast i mars var dock ökningen lite lägre än tidigare, vilket antyder att det kanske är en avmattning på gång. Projekteringarna har dock ökat snabbt, säger Tor Borg.

Uppgång på 18,7 miljarder

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 103,7 miljarder kronor. Det är en uppgång med 18,7 miljarder kronor sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 66,9 miljarder kronor, en uppgång med 4,9 miljarder kronor.

Fakta: Byggstartsindikatorn

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.