Nyheter

Nytt avtal om Barents Center

Concent Holding AB har genom dotterbolaget Östermyra Bruk AB tecknat avtal om att avyttra fastigheterna Patan 1 och 2 i Haparanda kommun och projektet Barents Center. 
Avtalen ersätter tidigare ingånget avtal som offentliggjordes den 14 november 2016.
Concent har, i samband med avyttringen, beslutat att använda del av köpeskillingen till förtida inlösen av det utestående obligationslånet i Östermyra Bruk.

Köparna är, som tidigare kommunicerats, de finska entreprenörerna Erkii Hanhirova och Jarmo Viitala genom bolaget BC Investment AB.
BC Investment AB erlägger en initial köpeskilling om totalt 279 MSEK. 

Enligt ett pressmeddelande från Concent  har de rätt till en positiv eller negativ tilläggsköpeskilling baserad på värdet av etapp 1 av produktionen av Barents Center.
Värdet ska fastställas av en extern fastighetsvärderare vid tidpunkten för godkänd slutbesiktning av samtliga arbeten som omfattas av etapp 1.

Brytpunkten för en positiv tilläggsköpeskilling är preliminärt 1 200 MSEK och i sådant fall äger Concent rätt till 50 procent av värdet av det överskjutande beloppet.

Om värdet understiger 1 200 MSEK utgår en negativ köpeskilling om maximalt 40 MSEK. Sådan maximal negativ köpeskilling uppstår om värdet är 1 120 MSEK eller lägre.

Concent har, i samband med avyttringen, beslutat att använda cirka 213 MSEK av köpeskillingen till förtida inlösen av det obligationslån om 200 MSEK som emitterades av Östermyra Bruk den 12 september 2016 med förfallodag den 12 juni 2017.

En förtida inlösen medför att utestående kapitalbelopp samt ränta om 13 procent fram till den 12 mars 2017 kommer att behöva betalas.

Barents Center har i dagsläget en uthyrningsbar area om cirka 58 000 kvm och bygglov har sedan tidigare erhållits och markarbeten har genomförts.

Arbetet med att färdigställa Barents Center har delats upp i två etapper; där färdigställande av första etappen beräknas ske i tredje kvartalet 2018.

Överlåtelse av projektet Barents Center och fastigheterna Patan 1 och Patan 2 sker genom dotterbolaget Östermyra Bruk.
Som en del av transaktionen förvärvar vidare BC Investment AB samtliga aktier i Concent Hotel AB från Concents helägda dotterbolag Concent Utveckling 3 AB. 

BC Investment AB tillträder förvärvet den 20 februari 2017.