Nyheter

Pension kan investeras i infrastruktur

Behovet av kapital för att bygga ut Sveriges infrastruktur är större än de tillgängliga medlen.

Nu vill tredje AP-fondens vd Kerstin Hessius investera människors pensionspengar i OPS-projekt.

I går höll Skanska ett riksdagsseminarium om alternativa sätt att finansiera infrastruktur. Under seminariet visade de bland annat hur så kallade OPS-finansierade (Offentlig-Privat samverkan) upprustningar av skolor i Storbritannien både har lett till energieffektivisering och bättre studieresultat.

Företaget nämnde också några stora svenska projekt som enligt dem skulle kunna tidigareläggas genom användningen av OPS.

Bland exemplen fanns bland annat utbyggnaden av Malmbanan, en förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör och Östlig förbindelse – den sista länken i en ringled kring Stockholm.

Vid seminariet medverkade också tredje AP-fondens vd Kerstin Hessius.

Hon menade att en investering av pensionskapital i infrastruktur skulle ge tryggare pensioner och samtidigt innebära nytta för samhället i stort. Enligt henne är tredje AP-fonden, genom sitt långsiktiga perspektiv, väl lämpad att investera i OPS-projekt.

Att investera pensionspengar i infrastruktur är vanligt i bland annat Kanada och Australien.

Marie Bergström

Kort om tredje AP-fonden

AP3 är en av fem buffertfonder i det svenska allmänna pensionssystemet. Fonderna har två roller i pensionssystemet, dels att utgöra en buffert när in- och utflöden i systemet är i obalans och dels att bidra till finansiell stabilitet i pensionssystemet. De fem buffertfonderna utgör cirka 10 procent av pensionssystemets totala tillgångar, varav AP3s fondkapital utgör ungefär en fjärdedel av de 10 procenten.

AP-fonderna är statliga pensionsfonder vars styrelser tillsätts av regeringen. Fonderna har en mer självständig ställning än vanliga myndigheter eftersom styrelsen har fullt ansvar och AP-fonderna endast styrs av lag och inte av direktiv från regeringen.