Nyheter

Planen för återuppbyggnaden klar

Två personer i varselkläder och hjälmar står inna på skredområdet.
Skredområdet. Foto: Trafikverket

Efter geotekniska undersökningar har nu Trafikverket har kommit fram till lämplig metod för att bygga upp E6 i Stenungsund efter skredet.
Planen är att vägsträckan ska kunna öppna för trafik igen någon gång mellan tidig höst och årsskiftet.

– Nu när vi har en mer detaljerad plan för vilken grundläggningsmetod vi ska använda kan vi också bättre beräkna tid för återuppbyggnaden av E6, säger Daniel Svensson som är projektchef på Trafikverket.

Området kring den raserade delen av E6 är komplext med olika utmaningar i olika zoner och det har varit ett komplicerat arbete att få fram teknisk lösning för platsen.

Flera faktorer påverkar, exempelvis stabilitet i området, störning i jordens hållfastighet, portryck (vattentryck) i marken, tidigare och framtida sättningar, tid, kostnad och miljöpåverkan.

Andra förutsättningar efter skredet

Skredet raserade en vital del av den dubbelfiliga motorvägen med tillhörande på- och avfartsramper och angränsande sidoområden. Även annan infrastruktur, fastigheter och vattendrag väster om E6 fick omfattande skador.

– Det kan verka vara en kort sträcka av E6 men i det här fallet har vi helt andra geotekniska förutsättningar än om vi skulle bygga en väg på orörd mark. Trafikverket ansvarar för att återuppbygga E6 och väganläggningen samt Kärrbäcken, säger projektchef Daniel Svensson.

Grävmaskin inne på de östra delarna av skredområdet. Foto: Trafikverket

Två metoder för grundläggningen

Det första steget är grundläggningen av vägen. Med hänsyn till de speciella förutsättningarna i skredområdet, kommer framförallt två olika metoder att användas i den södra respektive den norra delen av den raserade sträckan av E6.

– I den norra delen kommer vi att använda en metod med lättfyllnad och i den södra delen, där jorden är mer omrörd, kommer vi att använda en metod av djupstabilisering i form av kalkcementpelare, säger projektchef Daniel Svensson.

Svårbedömd tidplan

Planen är att E6 ska vara helt återuppbyggd till årsskiftet 2024 – 2025. De utmanande förhållandena gör att tidsaspekten är svårbedömd och Trafikverket arbetar därför för att kunna öppna för trafik på E6 någon gång mellan tidig höst och årsskiftet.

Kostnaderna för återställande är ännu inte klarlagda.