Nyheter

”Planera redan nu för nästa högkonjunktur”

Kommunerna bör använda lågkonjunkturen till att planera för nya bostäder. Det menar Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare prsenterade i går, torsdag, tillsammans med fyra norrortskommuner och sju byggföretag rapporten ”Bostadssituation Norrort – hur kan kommuner agera för att öka sitt bostadsbyggande?”

Peter Egardt, vd för Stockholms Handelskammare, menar att bostadsbristen är den största anledningen till att huvudstaden har brist på arbetskraft.

– Ett framsynt planerande från kommunernas sida kan bidra till att Stockholm kan dra betydligt bättre nytta av nästa högkonjunktur, säger Peter Egardt i ett pressmeddelande.

I rapporten listas 16 råd till kommuner som vill öka sitt bostadsbyggande (se nedan).

De företag som har deltagit i arbetet med rapporten är Besqab, JM, Peab, Veidekke Bostad, Skanska, NCC och Complement Network/Stenum properties.

16 råd till kommuner som vill öka sitt bostadsbyggande

1. Ha en uttalad politisk ambition att kommunen ska växa.

2. Var modiga. Ett ambitiöst bostadsbyggande uppvisar starka samband med ekonomisk tillväxt i en kommun.

3. Sätt upp tydliga, mätbara, välgrundade och ambitiösa mål för byggandet.

4. Bryt ner övergripande mål i mindre enheter och följ upp dem.

5. Ta fram en tydlig översiktsplan om var det kan byggas.

6. Ha en transparent markpolicy.

7. Dela upp stora markområden i mindre delar för att öppna upp för mindre aktörer.

8. Tomträtt/markanvisning är bra instrument för ökad byggproduktion (inga markkostnader för aktörerna förrän bygget påbörjas).

9. Ta fram tydliga policies för prioriterade frågor, som till exempel att öka antalet aktörer när kommunen bygger.

10. Ha en tydlig organisation inom kommunen. Vem tar hand om idéer? För många mindre aktörer är det omöjligt att ha personliga kontakter in i alla kommuner.

11. Se över resurserna för planprocessen – en lösning kan vara att skapa en gemensam pool för handläggare.

12. Kvalitetssäkra planprocessen. Den ska kännetecknas av förutsägbarhet, stringens, transparens och lyhördhet.

13. Korta och effektivisera planprocessen.

14. Tidsbestäm planprocessen och se till att den hålls.

15. Förenkla initieringsfasen från idé till start-PM.

16. Skapa ett forum för dialog mellan byggföretag och kommunens politiker och tjänstemän.