Nyheter

Regeringen beställer ny cementutredning

Näringsminister Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Efterfrågan och tillgång på cement, kalksten och klinker ska utredas ytterligare och komplettera de analyser som regeringen tidigare har beställt från Ramboll, SGU och Boverket. Det meddelar näringsminister Ibrahim Baylan.

För att säkerställa tillgången till kalksten, klinker och cement har regeringen beställt en fördjupad analys och kartläggning av efterfrågan på cement, tillgången till kalksten och cement samt de logistiska förutsättningarna för import.

Det är Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), som samordnar uppdraget som sker i samverkan med Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket som gemensamt fått uppdraget, som är ett led i arbetet mot att långsiktigt säkra en hållbar försörjning av kalksten och cement i Sverige.

– Kalksten, klinker och cement krävs för anläggningar och byggande inom samhällsviktiga verksamheter såsom energiförsörjning, industri, transporter och bostäder. Med anledning av de samhällskonsekvenser som ett produktionsstopp vid Cementas anläggning i Slite kan medföra behöver åtgärder som möjliggör för alternativ försörjning av kalksten, klinker och cement från andra källor analyseras, säger näringsminister Ibrahim Baylan, i ett pressmeddelande.

Fullgoda alternativ till cement saknas idag, på kort sikt bedöms det heller inte möjligt att lösa cementbristen med annan inhemsk källa eller import och det bedöms därför viktigt att en hållbar försörjning säkras.

Uppdraget består av tre deluppdrag. Det första deluppdraget omfattar kartläggning och analys av den årliga efterfrågan på cement av olika kvaliteter.

Det andra deluppdraget omfattar förekomsten av och tillgång till kalksten och det tredje deluppdraget omfattar klinker och cement inom Sverige och i andra exporterande länder samt logistiska förutsättningarna för import av dessa produkter till Sverige.

I uppdraget ingår även att ta fram förslag till åtgärder i syfte att möjliggöra och underlätta import av kalksten, klinker och cement till Sverige.

Uppdraget ska komplettera de analyser som regeringen tidigare har beställt från Ramboll, SGU och Boverket. Uppdraget ska slutrapporteras den 31 maj 2022.

Branschorganisationen Svensk Betong välkomnar regeringens uppdrag om ett långsiktigt perspektiv, men skriver i ett pressmeddelande att fokus borde ligga på den akuta situationen. 

– Vi befinner oss just nu i en akut situation där Cementas nuvarande tillstånd för kalkstensbrytning i Slite löper ut den 31 oktober. I likhet med den konsekvensanalys som vi presenterade redan i somras, konstaterar regeringen att den akuta cementkrisen inte kan lösas på ett kortsiktigt enkelt sätt genom exempelvis import. Regeringen behöver därför prioritera och skyndsamt se till att fatta beslut om en tillfällig förlängning av tillståndet för att bryta ur kvarvarande kalksten enligt den speciallag som tagits fram. Annars riskerar Sverige att ha en allvarlig cementbrist redan före årsskiftet, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong. 

-Vi håller med regeringen om vikten av att långsiktigt säkra en hållbar försörjning av kalksten och cement i Sverige. Annars riskeras både samhällsutveckling och klimatomställningen. Fortsatt kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige är också en viktig fråga ur säkerhets- och beredskapssynpunkt, säger Ludwig Zetterström, ordförande Svensk Betong.