Nyheter

Regeringens Lavalförslag får grönt ljus

Lagrådets enda synpunkt om regeringens förslag om åtgärder med anledning av Lavaldomen är att den föreslagna paragrafen 5a i utstationeringslagen är svår att förstå.

Regeringens föreslagna paragraf 5a i utstationeringslagen behandlar två olika saker.

Dels vilka villkor som den fackliga organisationen kan ställa på den utländske arbetsgivaren för att få rätt att vidta stridsåtgärder.

Dels den utländske arbetsgivarens möjlighet att freda sig genom att visa att hans arbetstagare redan har villkor som är minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas på motsvarande arbetstagare i branschen.

Lagrådet menar att det är svårt att förstå. I stället föreslår rådet att paragrafen delas upp i två stycken. Så här:

”En stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att genom kollektivavtal få till stånd en reglering av villkoren för utstationerade arbetstagare får vidtas endast om de villkor som krävs

1. bara avser minimilön eller sådana minimivillkor som avses i 5 §,

2. motsvarar villkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen, och

3. är förmånligare för arbetstagarna än som följer av 5 §.

En stridsåtgärd som avses i första stycket får inte vidtas, om arbetsgivaren visar att de utstationerade arbetstagarna har lön och villkor som avses i 5 § som i allt väsentligt är minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett sådant centralt kollektivavtal som avses i första stycket 2.”

Lagrådet redovisar inga andra synpunkter i sitt yttrande.

Elisabet Örnerborg/Lag & avtal