Nyheter

Restvärden på maskiner sjunker

Restvärdena sjunker snabbare än någonsin på entreprenadmaskiner. Foto: Peter Fredriksson.

Restvärdena rasar på entreprenadmaskiner. Den främsta orsaken är de allt tuffare miljözonsreglerna som riskerar att slå ut begagnatmarknaden.

– Förr fanns hälften av värdet kvar efter fem år. Nu börjar vi närma oss en tredjedel, säger Fräs Erik Andersson, tidigare marknadsanalytiker på auktionsföretaget KVD och nu eftermarknadsansvarig på Maskinia.

Det har blivit riktigt svårt att sälja äldre maskiner, trots att de fungerar utmärkt. 

Fräs Erik Andersson menar att det är en trend som kommer att förstärkas, och det kommer att innebära kännbara ekonomiska påfrestningar för hela branschen.

– Många entreprenörer äger fina maskiner som de inte får använda i till exempel storstäderna. Tidigare gick det att skeppa iväg begagnat till baltländerna, men numera omfattas även de av EU:s regler, säger han och tillägger att inte heller Mellanöstern eller Afrika är gångbara marknader längre.

När restvärdena sjunker innebär det att lönsamheten minskar, och då måste entreprenörerna debitera högre timpriser för att få kalkylerna att gå ihop.

– Jag tror att vi framöver kommer att få se mycket korttidsleasing, det vill säga man leasar en maskin för ett specifikt projekt.

De kraftiga prisfallen skapar samtidigt köpläge för dem som utför arbeten i områden som inte omfattar av miljözonsreglerna, som till exempel ute på landsbygden.

I dag är det köparens marknad, menar Anders Kristenson, handlägggare på auktionsföretaget KVD.

– Vi säljer åtskilliga objekt varje vecka, och trenden är tydlig. Det stora utbudet pressar priserna. Däremot är kända märken fortfarande eftertraktade, säger han.

Den övervägande majoriteten av köparna är från Sverige, när det gäller export finns köparna framförallt i västra Finland.

– Stora maskiner är dyra att transportera, vilket gör att de flesta objekten säljs till köpare i närområdet.

Ett sätt att minska risken för att restvärdet kommer att bli betydligt lägre än vad man från början räknat med är att välja leasing med fast restvärde, där leasegivaren garanterar fordonets restvärde.

Det här innebär både risker och möjligheter för dig som leasetagare. Du vet exakt vad värdet på maskinen eller fordonet kommer att vara när leasingperioden löpt ut och det gör det enkelt att budgetera, men samtidigt finns det andra risker.

Det kanske mest uppenbara är att om det fordon du leasat skulle visa sig vara mer värt än vad ni räknat med i leasingkontraktet, då går du miste om den summan.

En annan risk är att leasegivaren anser att du utsatt för fordonet för det som kallas onormalt slitage, det vill säga skador eller skavanker som inte borde finnas med hänsyn till den tid som du använt fordonet. 

Skulle det vara så är det du som får stå för kostnaden för att åtgärda dessa skador eller skavanker, och många företagare vittnar om att detta kan bli riktigt dyrt.

Ett sätt att gardera sig mot de konflikter och meningsskiljaktigheter att när ni tecknar avtal om leasing med fast restvärde noga specar vad som är onormalt slitage och vad det kommer att kosta detta.

Det kan handla om allt ifrån tydliga skador som till exempel bucklor och sprickor till mer diffusa problem med till exempel motorn eller hydrauliken.

Många bedömare menar även att avtal med fast restvärde innebär att leasingkostnaden blir orimligt hög eftersom leasegivaren vill ha marginaler.

Vid vanlig finansiell leasing är det du som leasar som står för risken med restvärdet, och många entreprenörer garderar sig därför genom att välja ett så lågt restvärde som möjligt vilket innebär en högre månatlig avgift.

När det gäller arbetsfordon som även kan användas för privat bruk, som till exempel transportbilar, gäller det att även att ta hänsyn till risken för att Skatteverket anser att brukaren ska betala förmånsskatt.

Detta gäller speciellt småföretagare som har fridispositionsrätt till fordonet, det vill säga kan använda det när och hur de vill.

Skattereglerna är klara och tydliga när det gäller förmånsbeskattning av fordon som företaget antingen äger, hyr eller leasar.

Om fordonet används privat i mer än ringa omfattning, det vill säga mer än tio gånger och 100 mil, utlöser det förmånsbeskattning.

Många småföretagare försöker komma undan detta genom att föra en noggrann körjournal. Men även om det tydligt framgår att fordonet inte rullat en enda meter för privat bruk är det inte säkert att Skatteverket godtar detta. Vid en eventuell skatterevision kan man slå ned på att du som småföretagare ändå haft fri dispositionsrätt till bilen.

FAKTA

Ska du köpa? Tänk på att…

… just nu kan du göra klipp på begagnat.

MEN

…EU:s miljözonsregler skärps kontinuerligt. Det här gör att den ekonomiska livslängden för maskiner minskar.

Ska du sälja? Tänk på att…

…i dag finns det inte många köpare, vilket pressar priserna.

MEN

Den kommande tiden kommer sannolikt ett flertal infrastrukturprojekt lanseras, vilket ökar efterfrågan på maskiner.