Nyheter

Så ska den fysiska miljön vid Lunds universitet utvecklas fram till 2025

Lunds universitet och Akademiska Hus presenterar visionen för universitetsområdets framtida utveckling. Campusplan Lund blir både ett verktyg för planeringen av den fysiska miljön fram till år 2025 och en viktig del i Lunds urbana utveckling.

Inom Campus Lund finns idag stora expansionsmöjligheter som kräver en framsynt planering av verksamheter, infrastruktur och service. Det är bakgrunden till varför Lunds universitet och Akademiska Hus har tagit fram en plan för ett campusområde som fortsatt ska vara väl integrerat i staden och levande under dygnets alla timmar.

– Med campusutvecklingsplanen har vi fått en arkitektonisk vision som matchar vår verksamhetsvision. Den närmaste tioårsperioden blir en expansiv period då vi utvecklar våra starka miljöer för utbildning, forskning och innovation. Universitetet stärker sin roll som internationell arena där studenter och nya generationer forskare kan utveckla sin kunskap och kreativitet, säger Sven Strömqvist, vice rektor vid Lunds universitet.

Campusplanen bygger på universitetets strategiska plan och planer för ökad hållbarhet, såväl ekologisk som social. Den innehåller visioner om hur Kunskapsstråket kan utvecklas, om kopplingen till innovationskluster och nya forskningsanläggningar och om satsningar på studentbostäder, rekreationsmiljöer och kultur. Campusplan Lund är också en markanvändningsplan, som visar på utbyggnadsmöjligheter av cirka 300 000 kvadratmeter lokalyta inom det nuvarande universitetsområdet.

– Akademiska Hus har som mål att ha campusplaner för alla våra campus i Sverige, för att ständigt kunna se över hur vi kan bidra med nya, attraktiva miljöer för utbildning, forskning och innovation. För oss är det avgörande att campus integreras och samspelar med staden och att det skapas naturliga mötesplatser på campus som främjar samarbete och kunskapsöverföring mellan akademi, näringsliv och samhället i övrigt, säger Bengt Keyser, tf regiondirektör för Akademiska Hus Syd.

Kunskapsstråket blir den självklara nerven genom campusområdet med sina framväxande noder och träffpunkter. Till exempel ska Sölvegatan göras livligare och inslaget av bostäder och daglig service ska öka. Den så kallade Universitetsplatån, det vill säga området runt korsningen Sölvegatan/Tornavägen, kommer att bli en viktig kommunikationspunkt. Här ska den framtida spårvagnen ha ett hållplatsläge och här kommer ett stort antal regionala bussar att angöra. Platsen ska utvecklas till en attraktiv och livlig mötesplats, som knyter ihop norra och södra universitetsområdet.

– Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun har deltagit i arbetet med campusplanen. Vi har haft ett fantastiskt fint samarbete och detta kan ses i slutresultatet. Lunds universitet är integrerat i staden, det är en del av staden. Det är därför av allra största vikt att vi har en gemensam vision för hur campusområdet ska utvecklas. Vi behöver förstå varandras tankar om hur staden ska utvecklas så att vi arbetar utifrån en gemensam plattform. Det har varit ett spännande arbete som också kommer att fortsätta när planerna ska förverkligas, säger Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör i Lund.