Nyheter

Salamander hotar vägbygge

Vägverket ska snart bygga om väg 687 mellan Linköping och Brokind. Naturskyddsföreningen protesterar, då den nya vägen kommer att gå genom ett eklandskap med höga naturvärden där den skyddade större vattensalamandern lever.

Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen har i dag skickat ett brev till Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö för att få honom att stoppa bygget.

Den större vattensalamandern skyddas av EU-regler som är införlivade i den svenska lagstiftningen i Artskyddsförordningen (1998:179). Enligt denna får inte artens förökningsplatser eller viloplatser störas utan särskild prövning. Någon sådan prövning har enligt miljöorganisationerna inte gjorts.

— Vägen är därför lagstridig och drabbar en art som Sverige förbundit sig att skydda, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Den planerade nydragningen ska dessutom gå rakt igenom ekbevuxen hagmark med mycket höga naturvärden, bland annat sju rödlistade arter.

Enligt färska studier, utförda vid Linköpings universitet, är ekhagen en viktig länk i en spridningskorridor och har stor betydelse för den långsiktiga överlevnaden för eklandskapets växter och djur. Naturskyddsföreningen påpekar att den planerade vägsträckningen kommer att ligga mitt inne i spridningskorridoren.

Groddjur med hög skyddsstatus

Den större vattensalamandern(Triturus cristatus) är ett kraftigt groddjur som kan bli 10-16 centimeter lång med svansen inräknad.

Den är beroendeav fiskfria och solexponerade småvatten med god vattenkemi för fortplantning. Utdikning, storskaligt jord- och skogsbruk samt försurning har minskat antal lekplatser som arten kan utnyttja.

Arten har därför erhållit en hög skyddsstatus och är upptagen på Bernkonventionens lista över strikt skyddade arter och i EU:s Art- och habitatdirektiv.