Nyheter

Stabil tillväxt i installationsbanschen

Installationsbranschens stabila tillväxt har fortsatt under första halvåret av 2017. Foto: Getty Images

Installationsbranschens stabila tillväxt har fortsatt under första halvåret av 2017. Marknaden uppgick totalt till 68,2 miljarder där 44,1 miljarder kronor står för elinstallationer och 24,1 miljarder kronor för värme och sanitet.
Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning med tre procent för respektive gren.
Utvecklingen under 2018 väntas fortsätta positivt men något dämpad jämfört med i år.


Installationsbranschens stabila tillväxt har fortsatt under första halvåret av 2017 och marknaden uppgick totalt till 68,2 miljarder där 44,1 miljarder kronor står för elinstallationer och 24,1 miljarder kronor för värme och sanitet.

Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning med tre procent för respektive gren.

— Installationsmarknaden är fortsatt stark och det beror till stor del på den positiva utvecklingen av byggmarknaden. Vi ser fler påbörjade husbyggen och att bygginvesteringarna ökar, säger Reijo Mustonen, branschekonom på Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande. 

Under 2018 väntas tillväxten mattas av något jämfört med årets nivå till två procent för el och oförändrad för VS.

– Den dämpade prognosen för 2018 kan bero på flera saker. Fastighetsmarknaden har lugnat ned sig något jämfört med förra årets rekordstarka uppgång. Oro för bostadsmarknadens utveckling, höjningar av räntan och minskad privat konsumtionen påverkar prognosen liksom det osäkra politiska klimatet i världen.

Samtidigt rapporterar medlemsföretagen att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.

– Drygt 95 procent av våra medlemmar menar att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Detta är den enskilt största tillväxthämmande faktorn om man frågar våra företag, säger Reijo Mustonen.

Det som bidrar till att ändå hålla installationsmarknaden stabil är den positiva utvecklingen på byggmarknaden, som ger upphov till goda marknadsmöjligheter för installatörer. De intervjuade företagen uppger själva att möjligheterna inom ny- och ombyggnad av bostäder är särskilt goda.

– Våra företag ser dessutom potential inom andra spännande områden. Det finns två övergripande trender i branschutvecklingen just nu, och dessa speglar samhällsintresset i stort. Det är dels inom energieffektivisering och dels inom digitalisering. Det kan handla om energieffektivare belysning, värmepumpar, solceller och integrerad teknik i byggnader för att bara nämna några exempel, säger Reijo Mustonen.

Även om installationsmarknaden som helhet har en positiv prognos så präglas branschen fortfarande av stora regionala skillnader. Västra Götaland, Skåne och Norrland går starkt framåt med Västra Götaland i spetsen, mycket tack vare fortsatt god aktivitet inom bostads- och lokalbyggandet. Även Syd- och Mellansverige utvecklas stabilt. Stockholm däremot planar ut i efter sin mycket starka tillväxt tidigare år.

Två gånger om året sammanställer Installatörföretagen, i samarbete med analysföretaget Industrifakta, installationsmarknadens resultat samt ger en prognos för kommande år.