Nyheter

Staden planerar för floden

Stadsdelen som ska göra centrum mer attraktivt ligger lågt. Politikerna i Vänersborg miljardsatsar på bostäder på ön Sanden — trots stor risk för översvämningar, skriver MiljöRapporten.

Området Sanden som i dag främst är ett gammalt industriområde dominerat av en hamn ska bli en levande stadsdel. 1 200 bostäder ska byggas på ön tillsammans med att handelsområde med 14 000 kvadratmeter butiker. Dessutom finns planer på ett resecentrum med station för pendeltåg, regionbussar, lokalbussar och pendelparkering.

Den låglänta ön Sanden, tidigare kallat Lilla Vassbotten, ligger mitt i centrala Vänersborg. När Vänern möter Vänersborg passerar vattnet genom staden genom två trånga kanaler på var sida om ön för att på andra sidan bilda sjön Vassbottnen.

Ön är utpekad som ett riskområde med hög sannolikhet för att bli översvämmad när vattnet i Vänern stiger. Vänersborg är en av mest utsatta städerna vid Vänern ur klimatförändringssynpunkt. Extrema vattennivåer kommer att bli vanligare. Kommunen är väl medveten om problematiken, men väljer ändå att skapa den nya stadsdelen i ett försök att bibehålla en levande stadskärna i Vänersborg.

— Vi har ett centrum som håller på att utarmas. Det är en stor utmaning, men det är inte en omöjlighet. Vi är medvetna och bygger rätt från början, säger Christer Larsson, samhällsbyggnadschef på Vänersborgs kommun, till MiljöRapporten.

Vänersborgsborna fick en övning i hantera höga vattennivåer under den kraftiga översvämningen vintern 2000/2001. När vattnet stod som högst, låg delar av ön under vatten.
— Då klarade vi situationen utan några större problem — allt gick att lösa, säger Christer Larsson.

Stadsdelen på ön kommer att kosta mellan tre och fyra miljarder kronor att förverkliga. Hur mycket klimatanpassningen kostar vet ingen ännu.

— Men om vi bygger rätt från början blir kostnaden betydligt lägre än vad den skulle bli om man efteråt skulle rädda varje hus för sig, säger Christer Larsson.

Hur anpassningen ska gå till är inte klart. Under våren ska kommunen inleda geotekniska undersökningar som ligger till grund för en riskanalys. Men enligt Christer Larsson kommer det troligen krävas en kombination av flera lösningar för att klara kraven i sårbarhetsutredningen. Vissa delar av ön ligger närmare två meter under säkerhetsnivån.

Många av de gamla fastigheterna kommer att rivas, vilket gör det möjligt att höja marknivån i vissa områden. Ön består redan till stora delar av fyllnadsmassor. De befintliga byggnader som sparas kommer däremot att kräva invallning — både av permanenta skyddsvallar och tillfälliga skärmar.

— Vi kommer troligen att behöva köpa in temporära vallar så att de finns tillhands när de behövs. Fördelen med Vänern är långsamma förändringar av vattennivån vilket ger tid för förberedelser, säger Christer Larsson.

Kommunen kommer även att bygga ett mer översvämningsanpassat VA-system där dagvattnet kan pumpas ut i händelse av att sjövatten börjar strömma in.

Behovet av översvämningsskydd kommer att göra avtryck stadsplaneringen och utformningen av husen. Promenadstråk och cykelbanor kan exempelvis dras längs med skyddsvallarna. Arkitekterna kommer att behöva rita hus som tål att bli översvämmade.

— Vi kommer utmana byggarna att klara det, de är medvetna om att översvämningsanpassningen är en av de stora frågorna, säger Sören Runsten, projektledare för utvecklingen av Sanden.

Ett konsortium med NCC, HSB, RL-Skand och Vänersborgs kommun leder arbetet. NCC ska stå för byggandet i ett partneringavtal och HSB ska ansvara för utvecklingen av bostäderna.

Förslaget om Sandens utveckling är för närvarande ute på samråd. Om allt går som planerat kan projekteringen starta andra halvåret 2009.

Mer att läsai MiljöRapporten nummer 2/2009: Klimatskydd kostar Kristianstad 200 miljoner kronor
Läs mer om Miljörapporten – byggvärldens miljötidning