Nyheter

Stöd för fler hyresrätter

Foto: Getty Images

Det är bostadsbrist i Sverige och opinionen är stark för att det behöver byggas mer. Enligt Boverkets årligt återkommande bostadsmarknadsenkät anser 240 av Sveriges 290 kommuner att man har underskott på bostäder. 

Men vad tycker allmänheten om byggtakten idag?
Svaret får vi i Prognoscentrets nya Future Living-rapport ”Attityder till nyproduktion”. Resultaten baseras på en undersökning där drygt 1000 personer besvarat frågor och påståenden som har bäring mot bostadsmarknaden. Undersökningen genomfördes under november 2019.

Bättre fart på byggandet

Den faktiska byggtakten har, i förhållande till befolkningstillväxten, varit låg under i princip hela 2000-talet. 2015 tog dock produktionen av hyresrätter och bostadsrätter fart och har därefter ökat varje år.

Antalet igångsatta bostadsrätter var dubbelt så stort 2018 jämfört med fyra år tidigare. Samtidigt har mängden äganderätter varit på en relativt oförändrad nivå de senaste tio åren. 2019 är vår prognos att det byggs ca 23 500 hyresrätter, ca 17 500 bostadsrätter och ca 8 500 äganderätter i Sverige. Enligt prognosen har det påbörjats totalt 49 500 nya bostäder under 2019 vilket är en minskning jämfört med tidigare år.

Allmänheten tycker att byggtakten är lagom

Svenska folket anser att den nuvarande takten i bostadsbyggandet är lagom enligt resultatet från Prognoscentrets undersökning. På en sjugradig skala svarar drygt hälften (53%) av svarspersonerna något av mittenalternativen d.v.s. 3, 4 eller 5 (se diagrammet ”Åsikten om byggtakten i Sverige”). Trots dagens historiskt sett höga byggtakt anser endast 20 procent att det byggs för mycket bostäder samtidigt som knappt 30 procent anser att byggproduktionen är för liten.

Ett intressant resultat är att pensionärer mer än andra tycker att det byggs för lite idag. Detta kan dels bero på att pensionärer tänker på sina nära och kära som behöver någonstans att bo, dels på att de själva kommer att vilja flytta från villa till lägenhet inom relativt kort tid. Om det byggs mer kommer pensionärer, och alla andra, ha ett större utbud att välja mellan. Undersökningen visar också att just pensionärer tycker att bostäder är dyra och om det byggs mycket kan bostadspriserna pressas ned.

Stort stöd för att bygga fler hyresrätter

De personer som i undersökningen anser att dagens byggtakt är för låg fick också ange vad de ansåg att det skulle byggas mer av. Svenska folket har sagt sitt; bygg mer hyresrätter! Diagrammet till höger visar att en tydlig majoritet av de svarande tycker det är mycket viktigt att fler hyresrätter byggs i Sverige. Däremot är åsikterna kring andra upplåtelseformer mer blandad, en del tycker det är viktigt medan andra inte alls anser det viktigt med fler bostadsrätter och äganderätter.

Vi kan, föga överraskande, se en påtaglig skillnad i åsikt beroende på hushållens inkomst. Jämfört med låginkomsttagare vill hushåll med höga inkomster i betydligt högre grad att det byggs fler bostadsrätter. En intressant notering är också att personer som bor i mindre städer eller på landsbygden önskar bostadsrätter och äganderätter mer än storstadsbor. Kanske beror det på att utbudet av t.ex. bostadsrätter är begränsad på en liten ort, något som försvårar möjligheten att investera och bo i en köpt lägenhet. Det motsatta gäller andelen ”köpebostäder” i en större stad. Här är behovet snarare mättat utifrån den rådande prisbilden.

Bygg gärna högt…men på rätt ställe

Ur en bostadsutvecklares perspektiv är det effektivt att bygga på höjden. Vi har frågat om allmänhetens åsikt gällande att bygga höga hus med fler än 15 våningar. Svarspersonerna fick ta ställning till hur väl ett högt hus passar in i olika miljöer.

Svaren pekar på att det överlag finns en acceptans för höga hus, dock inte som inslag i en gammal stadsbild. Två tredjedelar tycker inte att det passar med ett högt hus i en gammal stadsbild. Däremot tycker man att det passar bra där det redan finns höga hus eller i områden där bostadsbehovet är stort. Det kan också tilläggas att storstadsbor är mest positiva till höga hus och det är också i storstäderna bostadsbristen är som störst. Äldre människor är mer tveksamma till hus med minst 15 våningar.

Hur ska vi då sammanfatta undersökningens resultat om vad allmänheten tycker om bostadsbyggandet i Sverige? På många platser är det idag bostadsbrist och de senaste åren har byggtakten varit hög. Allmänheten är positivt inställd till rådande byggtakt och i den utsträckning man vill att det byggs mer är det fler hyresrätter som gäller. Höga hus är ett effektivt sätt att bygga många bostäder och för de allra flesta finns en acceptans att bygga högt i många olika miljöer. Undersökningen svarar däremot inte på hur stort lokalt motstånd som kan finnas kring enskilda projekt, där man är negativ till att det byggs det egna närområdet. Dock kan vi konstatera att Sveriges bostadsutvecklare inte har den allmänna opinionen emot sig när det gäller framtida bostadsbyggande.

Information om undersökningen:

Data har samlats in som en del av Future Living, en kvartalsvis undersökning om bygg- och bostadsrelaterade frågor.
  • Webbpanel via CINT 
  • Undersökningsperiod: Nov 2019 
  • Riksrepresentativt urval 18-80 år 
  • 1081 kompletta svar
Ola Stadler
Produktchef,
Prognoscentret