Nyheter

Sweco siktar på att växa

Konsulterna fortsätter att gå bra i lågkonjunkturen. Nu är det Sweco som presenterar ett starkt resultat. —Justerat för kalendereffekten med färre antal tillgängliga timmar och 2008 års premierabatt från Alecta, är rörelseresultatet i stort sett i nivå me

Han ser utvecklingen som svårbedömd men generellt börjar marknaden stabiliseras.

—Efterfrågan är oförändrat svag för delar av våra industrirelaterade tjänster och marknaden för vissa byggrelaterade tjänster har försämrats. I Baltikum märks ökade aktiviteter och en förbättrad orderingång. På samtliga marknader råder en stabil efterfrågan inom miljö, energi och infrastruktur. I Norge och Sverige fortsätter vi att rekrytera nyckelkompetenser inom dessa områden.

Sweco har fått flera stora kontrakt under tredje kvartalet.

— Vår tillväxtstrategi ligger fast. Swecos starka finansiella ställning gör det möjligt att fortsätta växa under lönsamhet och beredskapen att tillvarata nya möjligheter är fortsatt stor. Det handlar om tillväxtmöjligheter genom förvärv på såväl befintliga som nya marknader i Europa, kommenterar Mats Wäppling vidare.

Swecos niomånadersrapport i siffror

Rörelseresultatet uppgick till 348,5 MSEK (436,6).

Rörelsemarginalen uppgick till 8,9 procent (11,0).

Nettoomsättningen uppgick till 3 909,6 MSEK (3 962,8).

Resultatet före skatt uppgick till 350,6 MSEK (428,9).

Stark finansiell ställning, nettokassan uppgick till 189,7 MSEK (- 58.1). Starkt kassaflöde från den operativa verksamheten som uppgick till 280,0 MSEK (298,6).

Resultatet efter skatt uppgick till 248,6 MSEK (306,5) och resultatet per aktie till 2,80 SEK (3,56).