Nyheter

Upphandling av linbana kan fortsätta

Illustration från det vinnande förslaget New Beacons som visar linbanetornens utformning och gestaltning, här på Lindholmen. Illustration: UNStudio och Kjellgren Kaminsky.

Peab Anläggning AB har ansökt om överprövning av upphandlingen av linbanan i Göteborg.  

Förvaltningsrätten meddelar i en dom att de inte anser att Peab Anläggning AB har visat att det finns skäl att ingripa mot Trafiknämndens upphandling, som därmed kan fortsätta.

Trafiknämnden i Göteborgs kommun upphandlar en totalentreprenad som omfattar projektering och byggnation av en stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. 
Peab Anläggning AB har ansökt om överprövning av upphandlingen och gjort gällande att den vinnande leverantören, NCC Sverige AB, inte uppfyller de obligatoriska krav som ställs i upphandlingen på att leverantören ska visa att man har sådan finansiell och ekonomisk ställning som är tillräcklig för kontraktets utförande. Detta då NCC Sverige AB enligt Peab Anläggning AB inte har gett in efterfrågade uppgifter om bl.a. årsomsättning och inte heller åberopat sitt moderbolags kapacitet.

Förvaltningsrätten har i domen kommit fram till att det saknas skäl för ett ingripande mot upphandlingen. Förvaltningsrätten anser att NCC Sverige AB haft skäl för att på annat sätt visa sin finansiella och ekonomiska ställning. Domstolen anser vidare att NCC Sverige AB i det underlag som getts in i upphandlingen har visat att man har sådan finansiell och ekonomisk ställning som är tillräcklig för att fullgöra kontraktet

”Det har skett en omorganisation inom koncernen NCC som haft betydelse för NCC Sverige AB:s möjligheter att lämna in de uppgifter som i första hand ska ges in”, står det i domen. 

– Förvaltningsrättens dom innebär att Trafiknämnden i Göteborgs kommun nu kan fortsätta sin upphandling. Avtal får dock inte ingås förrän tio dagar har gått från den dag då förvaltningsrätten meddelade domen”, säger rådmannen Karin Hartmann, i ett pressmeddelande.