Nyheter

Upplever otillåten konkurrens inom solceller och laddstolpar

Ola Månsson, vd Installatörsföretagen. Foto: Peter Knutsson
Ola Månsson, vd Installatörsföretagen. Foto: Peter Knutsson

Statliga och kommunala energibolag erbjuder försäljning och installation av laddstolpar och solceller på ett sätt som tränger undan privata aktörer och snedvrider konkurrensen.

Våra medlemmar upplever det här som rörigt och störande, säger Ola Månsson, vd Installatörsföretagen, som kartlägger konkurrenssituationen i en ny rapport.

I rapporten ”En laddad fråga” tar Installatörsföretagen och Svenskt Näringsliv upp konkurrensproblem som offentliga aktörer orsakar i installationsbranschen, framför allt genom försäljning och installation av solceller och laddstolpar till privatpersoner och privata företag.

– Det blir problematiskt när våra kunder erbjuder samma sak som vi levererar. Särskilt då de offentliga bolagen inte konkurrerar på samma villkor och behöver ta samma risker, säger Ola Månsson.

Är både kunder och konkurrenter

Många av Installatörsföretagens medlemmar vittnar om hur offentliga aktörer tar allt större marknadsandelar. Vid sidan om statliga Vattenfall är det främst de stora kommunala energibolagen som orsakar konkurrensproblemen. Fem av Installatörsföretagens elva regioner anger att offentlig konkurrens är vanligt förekommande på solcells-marknaden, och fyra regionala föreningar anger att samma situation gäller för laddstolpar, enligt rapporten.

– Det här är en känslig fråga för många eftersom vi är beroende av de kommunala beställarna samtidigt som de är våra konkurrenter, säger Patrick Sandstedt, vd Sandstedts el, en av medlemmarna i Installatörsföretagen.

Han menar att det är viktigt med ärliga upphandlingar och en jämnare riskfördelning.

– Jag kan uppleva att kommunerna gärna gör de lätta jobben och lägger uppdrag med större risker på de privata aktörerna. Det här är en lågmarginalsbransch och då har vi inte råd med den prispress som råder, säger Patrick Sandstedt.

Bedriver verksamhet utan lagstöd

De offentliga aktörerna kan på ett helt annat sätt dra nytta av befintliga kundregister, sin trovärdighet, marknadsföringsmöjligheter och paketerbjudanden (ex fri laddning vid installation av laddstople) än vad de privata aktörerna kan göra.

– Det här leder till en snedvridning av konkurrensen på marknaden, konstaterar Stefan Sagebro, expert på konkurrens på Svenskt Näringsliv.

Enligt rapporten bedriver de kommunala energibolagen dessutom den här typen av verksamhet utan något lagstöd, varken i ellagen eller kommunallagen, men det finns samtidigt inte många fall som prövats i domstol.

Enligt Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap med inriktning mot konkurrensrätt på Handelshögskolan, finns det inte ett allmänintresse enligt kommunallagen och därför kan saluförande och installation av de aktuella produkterna inte betraktas som kompetensenlig verksamhet.

– Och enligt ellagen ska de kommunala bolagen bara ansvara för elproduktion och försäljning av el, säger han, säger Lars Henriksson.

För att uppnå klimatmålen menar Ola Månsson att det är viktigt att de privata aktörerna inte konkurreras ut.

– Det är vi som är leverantörer till det klimatsmarta samhället, och ska vi klara av detta klimatåtagande är det viktigt att vi gör det här det tillsammans. Syftet med rapporten är att få upp den här frågan på bordet, och vi från Installatörsföretagen välkomnar en öppen dialog.

Förslag enligt rapporten:

  • Regeringen: tydliggör den kommunala kompetensen och skapa tydliga ramar för den offentliga verksamheten. Det privata näringslivet ska inte behöva möta snedvridande konkurrens från offentliga aktörer på det egentliga näringslivets område.
  • Konkurrensverket: pröva regelverkets möjligheter gentemot någon av de verksamheter som pekas ut i rapporten. Genom en sådan process kan mer klarhet ges var gränserna går för den offentliga verksamheten och de mest problematiska beteendena kan stoppas.
  • Kommunerna: gör en översyn av hela kommunens säljverksamheter för att se var konkurrens med privat verksamhet uppstår. Ge tydlig styrning till kommunala bolag om att inte konkurrera med privat verksamhet, i synnerhet där verksamheten inte har tydligt stöd i lag.

Källa: En laddad fråga – konkurrens från offentliga aktörer i installationsbranschen