Nyheter

Utförsäljningen av allmännyttiga lägenheter minskar kraftigt

Försäljningen av allmännyttiga lägenheter minskade kraftigt från cirka 15 000 lägenheter år 2010 till knappt 6 700 år 2011. Det är ett av resultaten i Boverkets årliga kartläggning av läget på bostadsmarknaden. Kartläggningen bygger på en enkät till landets kommuner.

Under 2011 såldes nästan två tredjedelar till privata hyresvärdar för fortsatt uthyrning, medan försäljningarna för ombildning till bostadsrätt endast stod för drygt en fjärdedel. Stockholms kommun sålde totalt endast 1 740 lägenheter under 2011, jämfört med 7 537 året innan.

– Detta hänger sannolikt samman med de geografiskt mer begränsade möjligheterna att ombilda hyresrätter till bostadsrätter i Stockholms kommun. I princip är försäljningar för ombildning till bostadsrätt stoppade i Stockholms centrala delar, säger Assar Lindén, jurist, Boverket.

Bostadsbristen fortsätter att öka

Bostadsbristen i kommunerna fortsätter att öka. Cirka 64 procent av befolkningen bor i kommuner med bostadsbrist, medan endast 6 procent bor i kommuner med överskott på bostäder.

Antalet kommuner som redovisar brist på bostäder har ökat de senaste åren. Det är 135 kommuner, eller 46 procent, som bedömer att den lokala bostadsmarknaden präglas av brist på bostäder i förhållande till efterfrågan.

– Många av de kommuner som tillkommit i år är mindre kommuner som inte tidigare har haft brist på bostäder. Många gånger handlar det om att man behöver bygga få lägenheter, men det är svårt att få till stånd någon nyproduktion, säger Christina Johannesson, samhällsplanerare, Boverket.

Antalet outhyrda allmännyttiga lägenheter fortsätter att minska. Det finns nu cirka 6 200 outhyrda allmännyttiga lägenheter, vilket motsvarar ungefär 0,8 procent av det totala allmännyttiga flerbostadshusbeståndet.

Bostadsbyggandet minskar

Kommunerna bedömer att 22 500 bostäder påbörjas genom nybyggnad 2012 om man utgår från vad kommunerna bedömer som säkra projekt. Det betyder att nyproduktionen av bostäder i år blir lägre än något av de senaste åren bortsett från 2009. Det främsta hindret för ett ökat bostadsbyggande är höga produktionskostnader, men allt fler kommuner anger också att en svag inkomstutveckling är ett hinder.

Vad händer på bostadsmarknaden?

Webbsidor om bostadsmarknaden 2012-2013:
http://www.boverket.se/Boende/Analys-av-bostadsmarknaden/Bostadsmarknadsenkaten/
Rapporten ”Bostadsmarknaden 2012-2013 – med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012”:
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2012/Bostadsmarknaden-2012-2013/