Nyheter

Vill utreda ägarväxling

Ledamöterna Stefan Attefall, Maria Wetterstrand, Pia Kinhult och Allan Larsson reflekterade över Infrastrukturkommissionens slutrapport. Foto: Anna Sjöström

Infrastrukturkommissionen har nu presenterat sin slutrapport och har flera konkreta förslag till regeringen.
Kommissonen vill se en effektivare planeringsprocess, att lagstiftningen ska ändras så att brukaravgifter och trängselskatter i högre grad kan baseras på trafikflöden i realtid och att regeringen ska utreda möjligheterna sälja Öresundsbron.

Infrastrukturkommissionen har sedan mars i år arbetat på uppdrag av MTR, NCC, Prab, Ramböll, Skanska, Veidekke och WSP.

Deras uppdrag har varit att ”Utreda och peka på möjliga vägar och modeller för att effektivisera och öka omfattningen av infrastrukturinvesteringar.”

Kommissionens ordförande har varit Björn Hasselgren, forskare vid avdelningen för Samhällsplanering och miljö på KTH. Övriga ledamöter i kommissionen har varit den tidigare civil- och bostadsministern Stefan Attefall , det tidigare regionrådet Pia Kinhult, den tidigare finansministern Allan Larsson och det tidigare språkröret Maria Wetterstrand.

Kommissionens fokus har varit vägar och järnvägar, men de har även granskat , den del av den kommunala infrastrukturen som rör vatten- och avloppstjänster.

För att öka resurserna tycker kommissionen exempelvis att regeringen ska utreda möjligheterna till ägarbyte av statliga egendomar.
– Det är att sätt att få in mera kapital för de investeringar som behövs. Det främjar också innovationer, säger Björn Hasselgren.
Som förslag hade kommissionen lagt fram Öresundsbron.

Deras arbete har bland annat resulterat i fem förslag till regeringen:

1. Skapa en effektivare planeringsprocess.
Olika former för finansiering och organisering kan jämföras inför beslut om större projekt.
Antalet innovationsupphandlingar bör öka.
Det måste också finnas tillräckliga resurser för planering och tillståndsgivning i samband med infrastrukturinvesteringar.

2. Mobilisera ökade resurser.
Utrymmet för AP-fonderna att placera i onoterade tillgångar och fast egendom, som infrastruktur, bör öka.
En funktion i staten med uppgift att samordna och marknadsföra projekt för offentlig-privat samverkan bör inrättas.
Användningen av brukaravgifter och trängselskatter som finansieringskälla för nyinvesteringar bör öka.
Förutsättningarna för att sälja Öresundsbron och till exempel använda resurserna till en ny fast förbindelse vid Helsingborg-Helsingör bör utredas.

3. Se över regelverk och organisation.
För att främja alternativ finansiering och organisation bör det utredas hur brukaravgifter kan tas ut i det befintliga vägnätet i samband med större underhållsåtgärder och nyinvesteringar. Upphandlingsmyndigheten bör stödja utvecklingen av innovationsavtal och arbeta fram standardavtal för offentlig-privat samverkan
Dessutom bör ett kompetenscentrum för forskning och annan kompetensuppbyggnad om alternativa former för effektivare samhällsbyggnad inom infrastrukturområdet skapas.

4. Ställ om med styrmedel och innovationer.
Ändra lagstiftningen så att brukaravgifter och trängselskatter i högre grad kan baseras på trafikflöden i realtid, snarare än fasta klockslag.
Driv på elektrifieringen av vägnätet.
 Även arbetet med omställningen av fordonsflottan genom stöd till utveckling av förnybara bränslen och laddinfrastruktur bör intensifieras.
Dessutom bör möjligheterna till distanskommunikation förbättras för att minska behovet av resor.

5. Modernisera regleringen av va-systemen.
Utan att ge avkall på folkhälsomålet, som är grunden för dagens lagstiftning, bör förutsättningarna för att anpassa va-lagstiftningen enligt samma principer som gäller för el- och fjärrvärmemarknaderna prövas. Dessutom bör förutsättningarna för att ägarväxla va-infrastruktur utredas.