Nyheter

20 procent av överprövade upphandlingar måste göras om

En stor andel, 80 procent, av de offentliga upphandlingar som överprövas bedöms vara korrekta. Men mycket få upphandlingar överprövas innan tilldelningsbeslutet. 
Det visar den rapport som Upphandlingsmyndigheten har lämnat över till regeringen.

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att beskriva, kartlägga och analysera mål om överprövning.

Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med Konkurrensverket gått igenom 1 000 av de 2 799 upphandlingar som överprövades under åren 2015-2016.

– Ryktet att antalet överprövade upphandlingar har ökat stämmer inte. Enligt statistiken har överprövningarna snarare minskat de senaste fem åren från, 8,0 procent 2012 till 7,4 procent 2016, säger Ann-Sofie Lillberg, enhetschef Affärsenheten på Upphandlingsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Cirka 20 procent av överprövningarna leder till framgång för leverantören och upphandlingen får göras om eller rättas. Men det betyder också att den största delen, 80 procent av de överprövade upphandlingarna, bedöms vara korrekta. 

– Vi ser också att 97 procent av alla överprövningar sker efter tilldelningsbeslutet. Brister och krav som skulle kunna upptäckas i tidigare skede överprövas alltså ofta först efter att tilldelningsbeslutet har offentliggjorts.

  • I många överprövningar anförs flera grunder, i snitt 1,6 grunder per överprövning. 
  • Den typ av grund som oftast anförs i överprövningen, i 45 procent av avgörandena, är brister i förfrågningsunderlaget. 
  • I 40 procent av avgörandena har leverantören klagat på bedömningen av uppfyllandet av krav på leverantören. 
  • Klagomål kopplat till krav på upphandlingsföremålet har anförts i 30 procent av avgörandena. 
  • I 13 procent av överprövningarna har leverantören klagat på hur anbudsutvärderingen har genomförts.

Rapporten har nu överlämnats till regeringen och kommer användas som faktaunderlag i utredningen Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EUs tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor.