Nyheter

22 steg mot fler bostäder

Bostadsminister Peter Eriksson och finansminister Magdalena Andersson.

Förenklad kontroll av serietillverkade hus, slopat tak för uppskov på reavinstskatten  och en större samlad exploatering.

Det är några av de åtgärder som regeringen presenterar för ett ökat bostadsbyggande.

– Jag bedömer att det allra mesta kan vi genomföra, säger bostadsminister Peter Eriksson.

På tisdagsmorgonen kallade regeringen till presskonferens för att redovisa sitt bostadspolitiska paket i form av 22 punkter, som en följd av att Alliansen valt att hoppa av de blocköverskridande bostadssamtalen.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) och finansminister Magdalena Andersson (S) konstaterade att det behövs åtgärder för att nå målet på 700 000 nya bostäder.

– Det är besvärligt att vi haft ett minskat byggande under den borgerliga perioden. Det har gjorts många utredningar, men inte så många reformer, säger bostadsminister Peter Eriksson, och nämner samtidigt Attefallshuset som ett exempel på en lyckad reform.

Av de konkreta förslag som regeringen presenterar handlar ett om förändrade uppskovsregler genom ett slopat tak för uppskov av reavinstskatten på en bostadsförsäljning under en fyraårsperiod. Detta för att förändra hur vi använder det befintliga bostadsbeståndet.

– Denna nya regel börjar gälla från och med idag, retroaktivt, säger Magdalena Andersson.

Hon pratar också om vikten av att få upp nivån av hyresrätter på marknaden, en viktig upplåtelseform både för arbetsmarknaden och ungdomar.

Magdalena Andersson vill bland annat se över hyressättningssystemet. Presumtionshyror  skapar osäkerhet hos byggbolagen eftersom det är oklart vad som händer efter 15 år.

– Vi vill öka säkerheten för de bolag som bygger hyresrätter och införa spärregler så att hyrorna inte sänks efter att tiden gått ut. Detta för att skapa en trygghet och säkerhet för de som bygger, säger hon.

Regeringen kommer också att utse en förhandlingsperson som ska se över möjligheten till en större samlad exploatering för att nå stordriftsfördelar. Tanken är att kunna bygga mer utmed spår, men där det ännu inte finns stationer, och kunna skapa nya stadsdelar eller städer.

– Det var länge sen vi byggde en ny stad i Sverige, det närmaste är Kiruna där man flyttar en stadskärna. Det är en intressant tanke att bygga nya, hållbara städer, säger Peter Eriksson.

Enligt Magdalena Andersson leder låg produktivitetsutveckling till höga byggkostnader, Sverige har de tredje högsta kostnaderna i Europa.

En åtgärd är att öka det industriella byggandet, typ SABO:s kombohus och Ikeas/Skanskas BoKlok-koncept.

– Då får vi ner byggkostnaderna samtidigt som vi kommer runt problemet med brist på hantverkare.

Regeringen kommer att ge Boverket i uppgift att ta fram förslag på hur man kan förenkla kontrollen av serietillverkade hus och få enhetliga regler i kommunerna.

 

Bland övriga punkter på regeringen lista för ett ökat byggande finns försäljning av statlig mark, utreda effekter av mer tillåtande bullervärden, begränsning av detaljplanekravet, fler bygglovsbefriade åtgärder, begränsad överklaganderätt och en övergripande översyn av Boverkets byggregler.

– Det är synd att vi inte får någon bred majoritet, men jag bedömer efter de samtal vi haft att det allra mesta kan vi genomföra, säger Peter Eriksson.

Sveriges Byggindustrier konstaterar att åtgärdsförslagen är bra, men att det saknas övergripande reformer.

– Ska vi nå ett ökat bostadsbyggande krävs mer genomgripande reformer som gäller långsiktigt. Då krävs ett politiskt ansvarstagande från både regeringen och oppositionen. Vi hoppas på återupptagna samtal. Peter Eriksson har precis tillträtt och vi hoppas och tror att vår bostadsminister vill mycket mer för att komma tillrätta med svensk bostadspolitik, säger Ola Månsson.

FAKTA

22 steg mot fler bostäder

1) Försäljning av statlig mark lämpad för bostadsbyggande

2) Utvärdera effekter av mer tillåtande bullervärden

3) Säkerställa att LIS-reformen får önskad effekt

4) Krav på kommunal planering för bostadsbyggande

5) Förenklad kontroll av serietillverkade hus

6) Genomgripande översyn av Boverkets byggregler

7) Utveckla översiktsplaneringen

8) Begränsning av detaljplanekravet

9) Ökad delegation till kommunstyrelse och byggnadsnämnd

10) Fler bygglovsbefriade åtgärder

11) Planeringsbesked ska kunna begäras

12) Tidsfrist för länsstyrelsens överprövning

13) Länsstyrelserna ska prioritera byggandet av permanentbostäder

14) Rätten att överklaga ett beslut om bygglov m.m. begränsas för den som inte har yttrat sig

15) Slopat tak för uppskov på reavinstskatten

16) Utveckling av hyressättningsmodellen

17) Upplåtelse i detaljplan

18) Systemet med kreditgarantier ses över

19) Utveckling av nya städer (samlad exploatering)

20) Större möjligheter för statliga bolag att bidra

21) Tryggare system för privatbostadsuthyrning

22) Förutsättningar för temporär lagstiftning bereds