Nyheter

45 680 nya bostäder i Göteborg

Spårväg, linbana, citybuss och cykelbanor ingår i överenskommelsen för Göteborg. Bild: Sverigeförhandlingen

45 680 nya bostäder, ny spårvagnslinje, citybussar, linbana och flera cykelbanor är resultatet av Sverigeförhandlingens sommarfinal i Göteborg.
Satsningarna har en investeringskostnad på totalt 7 241 miljoner kronor.

I överenskommelse har Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen bland annat enats om Spårväg och citybuss Norra Älvstranden (centrala delen Linnéplatsen-Lindholmen-Brunnsbo), Linbana Järntorget-Wieselgrensplatsen, Citybuss Backastråket och Citybuss Norra Älvstranden (västra och nordvästra delen). I överenskommelsen ingår också åtta cykelobjekt som ska byggas ut.

– Överenskommelsen bidrar till att göra Göteborg till en ännu mer sammanhållen, attraktiv och hållbar stad. Vi kommer framöver att bygga massor av nya bostäder inom Älvstaden och i övriga Göteborg. Då är det mycket viktigt att också satsa på ny kollektivtrafik och nya cykelstråk. Särskilt med de två nya förbindelserna över älven kommer det att bli mycket smidigare att ta sig runt i Göteborg, säger Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad.

Hon menar att det här är precis var ett växande Göteborg behöver och att poängen med den nya spårvagnslinjen är just att slippa åka förbi getingmidjan Brunnsparken.

–  Men om det blir bro över älven eller tunnel under är inte klart just nu.

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att förhandla om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Här ingår också cykelåtgärder som ökar nyttan av de kollektivtrafikåtgärder som parterna förhandlar om.

– Det här blir sommarfinalen för Sverigeförhandlingen när det gäller storstadsregionerna. Det här kommer att göra en bra stad bättre och det är glädjande att staten, med denna överenskommelse, kan bidra till kollektivtrafiksatsningar och stora bostadsåtaganden i Göteborg. Det skapas stora samhällsnyttor och integrationen och sammanhållningen mellan olika stadsdelar gynnas, säger HG Wessberg, förhandlare i Sverigeförhandlingen.

Totalt har objekten en investeringskostnad på 7 241 miljoner kronor. Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och staten investerar tillsammans 7 000 miljoner kronor i kollektivtrafikobjekten och 241 miljoner kronor i utbyggnad av cykelvägnätet. Genom överenskommelsen inom Sverigeförhandlingen medfinansierar staten 3 220 miljoner kronor för kollektivtrafikobjekten, samt 60,25 miljoner kronor för cykelobjekten. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen ansvarar för utbyggnaden av spårvägen, linbana och busslinjerna. Göteborgs Stad ansvarar för utbyggnad av cykelbanorna och för bostadsåtagandet. Statens medfinansiering är kopplad till de 45 680 bostäder som kommunen nu åtar sig att bygga.

Sverigeförhandlingen bedömer att linbanan kan uppfylla kraven för att kunna få medel från stadsmiljöavtal för ytterligare statlig finansiering. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen avser att söka detta och avtalet med Sverigeförhandlingen utgör inget hinder för att söka ytterligare statlig medfinansiering upp till 50 procent av investeringsvolymen.

– Om knappt tjugo år kommer Göteborgsområdet ha 200 000 fler invånare än i dag. Genom att göra dessa investeringar förbereder vi redan nu för att möta framtidens krav om en attraktiv kollektivtrafik. Vi räknar med att 100 000 fler kommer att arbeta i området, vilket innebär att krav på enkel och pålitlig kollektivtrafik kraftigt ökar efterfrågan. De här satsningarna innebär att vi kortar restider, kopplar samman stadsdelar på ett nytt sätt och gör att många fler kommer att kunna resa med kollektivtrafiken än vad som görs idag. Västra Götalandsregionen markerar vikten av dessa satsningar genom att ta en lika stor andel av satsningen som Göteborg, säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande.

Överenskommelsen ska bekräftas av parterna i kommande avtal. Därefter ska avtalen godkännas av respektive parts beslutande organ.

Efter storstadsförhandlingarna är det klart att Göteborg ska bygga 45 680 nya bostäder, Stockholm cirka 100 000, Malmö 28 000, Lund 15 000 och Helsingborg 3 000.


Fakta: Sverigeförhandlingen Göteborg

Spårväg och citybuss Norra Älvstranden (centrala delen)
Nybyggnad av spårvägen mellan Linnéplatsen, Lindholmen och Frihamnen samt mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Tingstadsvägen. I takt med Älvstadens utveckling och utbyggnad av bostäder och verksamheter krävs en kapacitetsförstärkning av kollektivtrafiken på Norra Älvstranden och Backaplan. En ny älvförbindelse som sammankopplar norra och södra sidan av Göta Älv kommer att öka kapaciteten och robustheten i kollektivtrafiken. Objekten byggs i etapper och planeras vara färdigställda i sin helhet år 2035.

Linbana Järntorget-Wieselgrensplatsen
Nybyggnad av en 3-kablig stadslinbana mellan Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen underlättar kollektivtrafikresor över Göta Älv mellan Göteborgs norra och södra centrum. Denna ska vara på plats redan år 2021 och avlastar då övrig kollektivtrafik under en intensiv period av byggande i centrala Göteborg (Västsvenska paketet och bostäder).

Citybuss – BRT Backastråket
Utbyggnad av ”Citybuss” BRT-anläggning med egen körbana, med linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg mellan Balladgatan (Tingstad) och Körkarlens gata. Framkomligheten förbättras, attraktiviteten stärks och hela stråket kopplas till den regionala porten Brunnsbo. Planeras vara på plats år 2023.

Citybuss – BRT Norra Älvstranden, västra och nordvästra delen
Utbyggnad av ”Citybuss” BRT-anläggning med egen körbana, med linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg, Lindholmen-Ivarsbergsmotet-Vårväderstorget. Detta stråk ger en ökad tillgänglighet mellan Biskopsgården, Norra Älvstranden och vidare till Linnéplatsen. Objekten byggs i etapper och planeras vara färdigställd i sin helhet år 2031.

Åtta cykelbanor 
Åtta cykelbanor anläggs i anslutning till kollektivtrafiken. Genom att knyta ihop staden med hjälp av cykelbanor i kombination med utbyggnad av kollektivtrafik ökar nyttorna med kollektivtrafikinvesteringarna. Det underlättar cykelanvändandet då fler kan ta sig till och från bostaden och kollektivtrafiksystemen med cykel.